Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


181. Augusta Lindberg

[Helsingborg] 1/6 XII

Kära Augusta! Jag led för flera år sedan af en akut magkatarr, så svår att jag icke längre förmådde förtära sprit ens. Då botades jag raskt ō fullständigt genom att intaga en dubbelt dumsyrad recension öfver Augusta. Det är således orätt att frånkänna recensenterna hvarje värde. Jag tror, att de ha sin rätta plats inom den svenska farmacopén. Men de verkligt giftiga böra naturligtvis endast utlämnas mot recept. Och omskakas väl.[1] Detta om recensenterna. Hvad spådomen beträffar, så säger jag: omen accipio![2] (latin, betyder Tack skar’u ha!) Ja, nog kommer vår tid. I helvete nämligen. Jag är öfvertygad om, att Augusta ō jag skola varda sittande på Fans högra hand (sicken jäkla hand!) dädan igenkommande att döma lefvande ō döda. Herr[e] Je, hvad det ska smaka oss, Augusta lilla, ō herre je hva vi ska döma – ō inte ska vi underställa våra domar hvarken hofrätt eller högsta domstol[3]– hm –

Detta om vår religion och om yttersta domen. Och nu vill jag slutligen uttala en förhoppning om, att Venus[4] eller Maya[5] eller hvad en lycklig födsels gudom än månde heta, måtte hålla sin välsignande hand icke så mycket öfver Augusta själf som icke fast mer öfver Augustas hönor. Detta är ett bland de få tillfällen, då man med godt hjärta kan önska sina medmänniskor trilling- fyrling-, ja dusslingar!

Frid bland folk ō fä!

Augustas tillgifne

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Augusta Lindberg hade möjligen vid detta eller något tidigare tillfälle haft en kritikermotgång på teatern. Bergman vill muntra upp henne med en skämtsam kommentar, som också luftar hans egna känslor inför kritikerkåren.

[2] lat., jag mottager förebudet.

[3] Skildringen utgör en parodi på Yttersta domen.

[4] Den romerska kärleksgudinnan som ofta sammanställs med sin grekiska motsvarighet gudinnan Afrodite.

[5] Ordet maya är sanskrit och betyder övernaturlig kraft. Som kvinnlig gudinna symboliserar Maya inom hinduismen den skaparkraft, vars resultat är den materiella verkligheten.

Personer:

Lindberg, Augusta (97)
Maya, hinduisk gudinna (1)
Venus/Afrodite, antik kärleksgudinna (1)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA