Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


404. Per Lindberg

FIRENZE, Lungarno Torrigiani 1

 den 16/2 XXI

Bror Pelle, sedan din syster Greta i brev underrättat oss om din fullständiga likgiltighet beträffande mina pjeser, ber jag dig godhetsfullt hopsamla manus, som ev. kunna befinna sig i dina händer och sända dem  hälst under rek.  till min mor, fru Fredrique Bergman, Järntorgsgatan 7 Örebro.[1] Jag må säga att du kräver en betänketid mångfaldigt längre än Tor Hedberg[2] till icke ringa skada för den, som råkar vända sig till dig. Men om det också kan vara förklarligt i betraktande av din[3] ställning som chef för en ung ”exprimentsteater”,[4] så kan jag återigen inte alls förklara för mig, varför du behöver använda något ombud[5] oss emellan. Alltså  om vi ev. i en framtid skulle få något med varann att göra  man vet ju aldrig vad som kan inträffa  så hoppas jag att våra underhandlingar få ske direkt eller medelst mera vederhäftiga ombud.[6]

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Brevet i dess helhet är ett av många exempel på Bergmans ”skällebrev”. I ett expressbrev till brodern den 17/2 1921 försöker Stina Bergman genskjuta detta utbrott: ”det är en människa som inte har sitt nervsystem i oskadat skick, som skrev det, en människa som inte tycks veta vad han gör när misstänksamheten och det obehärskade ursinnet sätter sina klor i honom”, skriver hon.

[2] Dramatenchefen Tor Hedberg.

[3] Ordet din är itererat i brevet.

[4] Lorensbergsteatern hade under Per Lindbergs och Knut Ströms ledning blivit centrum för den framväxande teatermodernismen i Sverige. Bägge scenkonstnärerna hade tagit starka intryck av internationellt teaterliv, framförallt så som det kom till uttryck i den expressionistiska scenkonsten i Tyskland. Bergmans ironiska huvudstadsaspekt slår igenom i den mångtydiga termen experimentteater och vittnar om hur pass influerad han var av den många gånger nedlåtande inställningen till den nya, omdiskuterade göteborgsscenen, som omfattades av såväl scenkonstnärer som kritiker i huvudstaden.

[5] Av brevets inledning framgår, att det var Stina Bergmans syster Greta Bonnier som fungerat som ombud. Se brev 409 till Per Lindberg den 17/3 1921, not 1.

[6] Per Lindberg har använt sig av brevets fria sidor för diverse, senare strukna anteckningar.

Personer:

Bergman, Fredrique (54)
Bergman, Stina (287)
Bonnier, Greta (77)
Hedberg, Tor (36)
Lindberg, Per (80)
Ström, Knut (4)

Adressat:

Lindberg, Per (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA