Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


125. Tor Bonnier

[Nürnberg, den] 13 september [191]0

Kära Tor!

Härmed kontraktet undertecknadt.

Jag är visserligen icke öfvertygad om lämpligheten af att förenkla titelen till bara "Amourer".[1] Men eftersom det är förlaget ō inte jag, som ska sälja boken, gör jag inga invändningar.

Pängarna vore jag tacksam få mig tillsända under min gamla adress, via Parioli 7, dit vi väl återvända i början af nästa vecka.

Den här staden är bra att fotografera i, annars just ingenting. Tyskland är sig likt och skall så förblifva. Tsaren såg jag på ryggen. Han mår förträffligt och har söta barn.[2]

Vi hälsa Er så mycket och hoppas, att allt står väl till i Kruthuset![3]

Din in i bleka Döden trofaste, hjärtligt förargade

HjB.

Min piktur är ojämn, men hvarken oläslig eller oskön. Din piktur är rätt tydlig, men verkar konstlad.

D.S.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper från Grand Hotel i Nürnberg.


[1] Novellsamlingen Amourer, som utkom i månadsskiftet oktober/november 1910, innehåller främst berättelser med italienska motiv.

[2] Tsar Nikolaus II av Ryssland (1868–1918).

[3] Ett gammalt kruthus på Södra Djurgården i Stockholm, som under 1700- och 1800- talen befann sig i privat ägo och bl.a. användes som sommarnöje, förvärvades 1909 av Karl Otto Bonnier. En omfattande till- och ombyggnad skedde till vad som nu går under beteckningen Nedre Manilla. Huset har bebotts och bebos fortfarande av medlemmar av familjen Bonnier. Ombyggnaden genomfördes under ledning av arkitekten Ragnar Östberg (1866–1945), mest känd för ritningarna till Stadshuset i Stockholm.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)
Nikolaus II, rysk tsar (2)
Östberg, Ragnar (2)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA