Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


281. Karl Otto Bonnier

Örebro, Ladugårdskogen 22/12 XV

HHerr Bokförläggare

Karl Otto Bonnier.

Jag har haft glädjen mottaga Eder vänliga skrifvelse med inneliggande växel.[1] Det var nu verkligen en julklapp, som väckte de angenämaste känslor. Och då jag uppriktigt sagdt bra lite vet, hvilka som sitta i nämden, får Ni ursäkta att jag adresserar tacksamheten till Er! Vidare har Ni varit nog vänlig att tacka mig för det gamla året. Tyvärr kan jag inte finna annat än att tacksamheten helt och hållet och i mycket hög grad stannar hos mig. Först när det gäller för Stina ō mig att önska Er och Fru Bonnier en glad jul och ett gott nytt år komma vi i full jämlikhet. Gudi lof att man åtminstone kan önska!

Vördsamt

Eder tillgifne

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Bergman fick detta år för tredje gången ett Bonnierstipendium –  denna gång på 2 000 kronor. En bidragande orsak kan ha varit att hans ekonomiska ställning kraftigt förändrats, då han i och med faderns död förlorade sin förmögenhet. Viss hänsyn till ekonomi togs vid stipendieutdelningen.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Lisen (31)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA