Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


565. Herman Rasch

villa Skodsborg, SKODSBORG den 10/11 XXIV

Ingeniören

Herr HERMAN RASCH

Floragatan 4

Stockholm.

Käre herr Rasch! Efter mångt besvär har jag ändtligen funnit en bostad, som kan duga åtminstone för ett par månader. Nu gäller det alltså för mig att bestämma över dessa månader ur arbetssynpunkt sedt och följaktligen vore det mig kärt om jag kunde få besked rörande ”Karl XII”s andra del.[1] Har det fattats något beslut huruvida andra delen skall utföras eller ej? Jag blir Er givetvis desto tacksammare, ju förr jag kan få något meddelande beträffande mitt ev. uppdrag.

Eder förbundne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Se brev 562 till Herman Rasch den 21/10 1924, not 3. Rasch svarade i brev den 18/11 1924, att ledningen ännu inte beslutat om inspelningen av en andra del. En del styrelseledamöter ville ”avvakta huru första delen mottages av kritik och publik”, innan ett definitivt beslut därom fattades.

Personer:

Rasch, Herman (38)

Verk:

Karl XII, del 2, film (21)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA