Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


583. Herman Rasch

Skodsborg den 2/1 1925

Käre Herr Herman Rasch, tack för brev, bok och telegram, vilket sistnämda beredde mig en synnerligen angenäm nyårs-morgon!

Brunius’ önskan om högst 500 spelscener[1] skall jag givetvis göra mitt bästa att uppfylla – men nog bleve vi alla tre glada om jag kunde komma med cirka fyra hundra i stället för fem? Å andra sidan vill jag inte i manus utesluta en del detaljer, som av inspelningsledningen lätteligen kunna strykas men som möjligen äga ett visst filmatiskt värde eller karraktäriserande betydelse. Av vinterbilder äro cirka 50 utskrivna – berörande den utomordentligt stränga vintern 08-09, som jag anser att man måste medtaga för att få en ”upptakt” till den väldiga Poltava-katastrofen – och jag kan inte tro att jag för Fredrikshald eller annorstädes skall behöva särdeles många vinterbilder.

Emellertid hoppas jag säkert kunna sända manus någon gång mellan den 15 och tjugonde. (Förargligt nog har jag gått och skaffat mig en magåkomma, som ju alltid i viss mån nedsätter arbetskraften – men jag ska väl snart få bugt med den!)

Kapten Uddgren[2] har jag tillskrivit och bedt honom på vissa punkter stödja och vägleda mitt ”historiska samvete”. Att låta Düring bli Sven går säkert lika bra som att låta Sven bli Düring.[3] Möjligen kommer någon adjunkt vid Grönköping Högre Allmänna att opponera.

Alltså: senast till den 20/1[4] – försåvidt intet dödligt drabbar mig!

Eder tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Den av regissören John W. Brunius (1884–1937) föreslagna maximeringen till 500 spelscener är Bergman alltså villig att ytterligare begränsa till 400. Se brev 570 till Herman Rasch, den 5/12 1924, not 1.

[2] Kapten Hugo Uddgren (1876–1955), filmbolagets historiskt sakkunnige. Se brev 587 till Hugo Uddgren den 17/1 1925.

[3] Bollandet med namnen på den fiktiva gestalten Sven Ulfclou (emellanåt benämnd Ulfclo alt.Ulfklo i korrespondensen) och den historiska personen Otto Düring alluderar på en diskussion mellan Historisk Films militärexpert Hugo E. Uddgren och Bergman om möjligheten av ett identitetsbyte dem emellan, något som Uddgren till sist accepterat.

[4] Detta var det begärda slutdatumet för leverans av det färdiga filmmanuskriptet till den andra delen av Karl XII-filmen, som Rasch begärt i brev den 27/12 1924.

Personer:

Brunius, John W. (25)
Rasch, Herman (38)
Uddgren, Hugo E. (8)

Verk:

Karl XII, del 2, film (21)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA