Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


730. Tor Bonnier

Berlin den 11/12 XXVI

Käre Tor, förlåt det obegripliga slarvet med växeln![1] Jag skyndar att godtgöra det samt tackar dig samtidigt för hjälpen! Vidare bifogar jag min skrivelse till nämden.[2] Den innehåller inte mycket men ser kanske snyggare ut än alls intet.

Det var ju bra roligt att boken[3] marscherat så pass – tvi, tvi, tvi – måtte det fortsätta! Apropos pänningsaker – skulle du vilja till Stina från mitt konto utbetala ett belopp, vars storlek hon känner men icke jag (det rör sig antagligen om ett par hundra) och varmed hon skall klara magasinshyran för våra möbler?[4]

Greta[5] har jag träffat ytterligare en gång, i Wintergarten. Dessutom har hon då och då varit snäll och telefonledes efterhöra mitt något skrabbiga tillstånd. I nästa vecka kommer jag antagligen att flytta till någon mindre bostad. Det ska bli skönt.

Hälsningar!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Bergman hade enligt brev från Tor Bonnier den 9/12 1926 glömt att skriva sin signatur på en växel på en summa om 700 kronor, som skulle utbetalas till Stina Bergman och som Tor Bonnier därför förskotterat.

[2] Bergman var en sällan närvarande medlem av Bonniers stipendienämnd.

[3] Romanen Jonas och Helen. I brev från Tor Bonnier den 9/12 1926 meddelar denne, att man tryckt ytterligare ”2.000 exemplar, alltså inalles 6.200 exemplar. [- - - ] Emellertid vågar jag hoppas att även dessa 2.000 icke skola räcka. Av allt att döma blir din bok den ledande i år.” Tor Bonnier hänvisar också i brevet till John Landquists ”rätt så hyggliga anmälan”, där denne för en indirekt polemik mot Fredrik Böök. Se brev 700 till Fredrik Böök den 27/10 1926, not 2. Landquist skriver i sin recension: ”Man har anmärkt, att Hjalmar Bergman icke visar deltagande för sina figurer och att denna kärlekslöshet gör en brist på mänsklighet i hans groteska fantasivärld. Denna förebråelse kan inte riktas mot den nya romanen.[- - - ] Hjalmar Bergmans figurer ha i denna bok mera mänskligt blod än oftast förr; ungdomen har heller icke hunnit få den karaktärens stelning och förvridning, som åldern kan medföra. Samtidigt träder förevisaren själv mera fram ur gömslet bakom sin dockteater. Han visar sig vara en intressant resonör med en älskvärt farbroderlig överlägsenhet mot människolivets många kuriositeter.”

[4] Sedan paret Bergman lämnat sin våning på Liljeholmen, hade de sina möbler magasinerade hos en flyttfirma.

[5] Greta Bonnier, Stina Bergmans äldsta syster.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)
Böök, Fredrik (28)
Landquist, John (22)

Verk:

Jonas och Helen, roman (41)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA