Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


873. Karl Otto Bonnier

Berlin 5/12 XXX[1]

Bokförläggaren

Herr Karl Otto Bonnier

Sthlm.

Käre Karl Otto, får jag besvära Dig att underrätta Eder teateravdelning därom, att från och med den 1 jan. 1931 Gustaf Linden[2] har fullmakt placera mina stycken, inkassera ev. intäckter samt redovisa dem för Edert kassakontor.

Förlåt käre Karl Otto att jag besvärar Dig med denna sak – men när jag inte har Tor, vem skall jag då besvära?

Med min hjärtligaste handkyss till

Moster Lisen och min djupa vördnad för Dig

Din tillgivne ō tacksamme

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Orts- och datumangivelsen är handskriven.

[2] I månadsskiftet november/december 1930 hade Bergman och hans regissör Gustaf Muck Linden, som också varit hans teateragent i Norden, kommit överens om att denne skulle ta hand om samtliga teateraffärer – även utanför Norden – för den närmaste perioden. I ett brev den 29/11 1930 översände Linden i enlighet med denna överenskommelse ett kontrakt samt sex brev som skulle sändas till berörda parter angående det nya avtalet. Bergman återsände samtliga dokument undertecknade, varav ett gick till Karl Otto Bonnier, eftersom Bonniers förlag varit behjälpligt med att sköta kontrakten. Karl Otto Bonnier påpekar konsekvenserna av det senare förhållandet i ett brev till Bergman den 9/12 1930: ”Som svar på ditt brev i går ber jag få säga dig, att Du givetvis kan överlämna skötseln av dina teateraffärer inom Skandinavien åt Regissör Linden, men jag ber att få fästa din uppmärksamhet på att de kontrakt, som under det gångna året äro undertecknade av oss, gälla så länge kontrakten räcka. Redovisningen för inkomna medel skola alltså gå till oss och kan icke överlåtas på Linden. Helt privat skulle jag vilja fråga dig av vad anledning Du finner det lämpligt att låta så pass stora pengar, som din teaterverksamhet visat sig inbringa, gå dig ur händerna till fördel för Linden. Du sade mig vid ett tillfälle då vi talade om saken, att Linden egentligen gjort ganska litet för dina dramatiska arbeten och Du själv, på grund av dina personliga bekantskaper med de olika teaterdirektörerna, uträttat det mesta, men naturligtvis blir det din ensak och om Du står fast vid det Du omnämner i ditt brev, så skola vi överlämna åt Linden att efter den första januari 1931 taga hand om de eventuella nya dramatiska arbeten som se dagen.” Karl Otto Bonnier avråder alltså från att utöka Lindens uppdrag med tanke också på att dennes tantiem var högt – 15%. Stina Bergman blev än mer upprörd över tanken, när hon genom Karl Otto Bonnier fick reda på saken. I två tätt på varandra skrivna brev till maken, varav det ena är daterat den 12/12 1930 och det andra odaterat, säger hon sig uppleva att denne gått bakom hennes rygg med det nya arrangemanget med Linden. Hon framhåller, att Linden vid denna tid var en sjuk man och därför knappast längre aktivt kunde verka för placering av Bergmans dramatik. Hon påpekar också, att maken själv vid flera tillfällen irriterats över hur mycket pengar han förlorat på tidigare uppgörelser med Linden. Stina Bergman hade därför sökt upp Linden. I ett brev den 10/12 1930 till Hjalmar Bergman menar denne, att ”förutsättningarna och konsekvenserna av ett kontrakt” måste diskuteras vidare. Det nya och av Bergman signerade kontraktet upphävdes därefter och Stina Bergman övertog skötseln av Bergmans dramatik efter hans död. Se brev 872 till Gustaf Muck Linden den 4/12 1930, not 2.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Lisen (31)
Bonnier, Tor (348)
Linden, Gustaf Muck (98)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA