Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


130. Tor Bonnier

Roma, via Parioli 7

den 12/10 10

Kära Tor!

Först och främst är det mig ett nöje och en kär plikt att till Dig och Din Hustru framföra min hjärtliga gratulation med anledning af Eder lille Sons lyckliga födelse.[1]

Af en klok kvinna har jag redan erfarit, att detta Barns börd varit åtföljd af tecken, tydande på och utlofvande en framgångsrik, ärofull lefnadsbana, som skall föra Eder lille Son till höga poster, ja, kanske till ett säte vid Hans Majestät vår aller nådigaste Konungs rådsbord.

Ske alltså!

Öfvergående till prosaiska affärer – eller med andra ord: affärer i prosa – ber jag få underrätta Dig om, att jag idag under Månadshäftets adress afsänder en novell, som möjligen skulle kunna ersätta "Bice".[2]

Jag försäkrar, att jag denna gång med kraft sökt hindra min pegas från oanständiga krumbukter – med hvad framgång får Du själf bedöma.

Finner Du novellen användbar ber jag Dig från den resterande summan för "Amourer" afdraga det belopp, hvarmed honoraret för denna novell sannolikt skulle komma att understiga det redan utbetalade honoraret för "Bice".

Nedkallande Den Högstes välsignelse öfver Dig och Ditt hus

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Tor och Greta Bonniers andre son Daniel.

[2] Syftar på novellen ”Herr Joan”, enligt almanackan skriven den 11–13 april 1910 och tryckt i Bonniers Månadshäften, nr 2, 1911. I brev från Tor Bonnier den 28/10 1910 bekräftar denne, att han mottagit novellen från Rom. Angående ”Bice och Blåskägget” se brev 119 till Tor Bonnier den 22/4 1910, not 2.

Personer:

Bonnier, Daniel (2)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Bice och Blåskägget, novell (8)
Herr Joan, novell (3)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA