Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


142. Per Lindberg

[Rom] 29/12 10

God fortsättning, kära Pelle!

Du har gjort Din syster en fråga, hvars besvarande hon öfverlåtit åt mig.[1] Jag måste genast förklara, att jag inte kan besvara den. Jag bekänner till min skam att jag föga eller intet känner Stockholmskyrkorna ō deras kupoler.

Men tillåt mig framföra några data: S:t Peterskupolens[2] modell var färdig 1557, cylindern 1564, kupolen hvälfd ō lanterninen uppsatt 1590 o kupolbyggnaden i sin helhet färdig 1592. Antagligen finns det väl inte någon Stockholmskupol af äldre datum?

Det är ju därför föga troligt att någon annan italiensk romansk kupol inverkat  konstnärligt  på Stockholms-arkitekter. Finns det i Stockholm orientaliska kupoler  hvilket jag ej tror  så kan de ju ha kommit från Venedig, fast troligare direkt österifrån.

Som sagdt, S:t Peter har väl troligen varit den ende konstnärlige påverkaren. Rivalen skulle i annat[3] fall vara Brunelleschis[4] kupol i Florens. Den var ju historiskt sedt ett konstruktionsrekord af märkligaste slag. Men konstnärligt försvinner den vid sidan af S:t Peter.

Nu är det naturligtvis möjligt, att Stockholms arkitekter af praktiska skäl efterliknadt någon af de otaliga kupoler, som formligen trängas i Rom. Men ingen af dessa torde vara annat än en mer eller mindre lyckad förminskning af den store. På den rent romanska halfkule-kupolen finnes få ō obetydliga exempel. Men existerar någon sådan i Stockholm kan ju dess förebild vara  förutom Panteon,[5] som ju dock är en sak för sig  Bramantes Tempietto[6] (på[7] S. Pietro in Montorios klostergård) eller hans utkast till Peters-kupolen.

Som sagdt  det är ju möjligt, att någon af dessa mindre kupoler tjänat som förebild  men den saken kan icke påvisas ō ännu mindre bevisas annat än genom historiska dokument, eller resp. konstruktionsritningar eller  i sämsta fall  genom nogranna mätningar. Och hvarken med det ena eller andra kan jag stå till tjänst.

Detta om detta. De andra förfrågningar, Du annonserar skall jag med största nöje besvara  så långt det i min förmåga står. Och skall jag städse genom ferm expedition, rejält bemötande och habila priser söka vinna ō bibehålla Ditt förtroende.

Tecknar med prima högaktning ō vänskap

Din Svåger i Landsflykt!

Apropos, vill Du ha fotografier af någonting härnere, så äro de lätt anskaffade ō lätt afpoletterade.

[Tillskrivet vid sidan av texten i övrigt:] Tack för tidningar!

Handskrivet brev.  Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Bergmans namn och Rom-adress i tryck.

Per Lindberg (1890–1944) var son till August och Augusta Lindberg och förvaltade väl familjens teatertradition. Han åtföljde fadern på dennes enmansturné i USA år 1911–1912 och bedrev i början av 1910-talet vid Stockholms högskola studier i konst- och litteraturhistoria, som 1917 avslutades med en licentiatexamen med en avhandling om Strindbergs Mäster Olof. Lindberg fick i samband med den kände österrikiske regissören Max Reinhardts Stockholmsbesök 1917 erbjudande om att få praktisera vid dennes teatrar i Tyskland. År 1918 engagerades han som regissör vid den nystartade Lorensbergsteatern i Göteborg. 1919 tillträdde han som teaterns konstnärlige ledare, en ställning som han uppehöll fram till 1923. Lindbergs uppmärksammade och banbrytande uppsättningar på denna scen, ofta i samarbete med scenografen/regissören Knut Ström, innebar den modernistiska scenkonstens definitiva genombrott i Sverige. Mer omstridd som regissör blev Lindberg i Stockholm, där han under 20- och 30-talen verkade vid skiftande scener. Han var en färgstark medlem i den arbetsgrupp som på regeringens uppdrag hade att projektera Riksteaterns verksamhet 1933–1934. Tidigt kom han att verka för att svågern Hjalmar Bergmans dramatik blev spelad och uppmärksammad.


[1] Per Lindberg, som studerade konst- och litteraturhistoria vid Stockholms högskola, arbetade vid denna tid med en uppsats om Stockholmskyrkornas kupoler. Därav hans förfrågan till Bergman som i släkten gällde för konst- och Italienkännare.

[2] Peterskyrkan  San Pietro  i Rom blev med sin höga kupol i många avseenden stilbildande för barockens kyrkobyggnader. Ett första idéutkast gjordes 1506 av Donato Bramante (1444–1514), som inspirerad av Pantheon lät uppföra mittkupolens väldiga underbyggnad. Michelangelo (1475–1564) ritade under sina år som chefsarkitekt för Peterskyrkan, från 1546 fram till sin död, kupolen som uppfördes först 1588–1590 av Giacomo della Porta (1539–1602).

[3] Ursprungligen har här stått så istället för annat.

[4] Arkitekten Filippo Brunelleschi (1377–1446) uppförde den välkända dubbelskaliga kupolen till Santa Maria del Fiore, Domen i Florens, 1417–1434.

[5] Pantheon  ”templet för alla gudar”  byggdes under kejsar Hadrianus period 118–125 e. Kr. Kupolen har samma höjd och diameter. I dess topp finns en öppning  oculus  som utgör byggnadens enda ljusinsläpp.

[6] Renässansarkitekten Bramantes första arbete i Rom var Tempietto i San Pietro in Montorio på Janiculum, som fullbordades 1502 och som med sina klassiskt harmoniska proportioner, sin halvkupol och sina 16 doriska kolonner blev stilbildande för högrenässansens klassicistiska arkitektur.

[7] Stina Bergman har infört en asterisk på detta ställe och vid sidan av texten följande förtydligande *St, Pietro in Montorio.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bramante, Donato (1)
Brunelleschi, Filippo (1)
Della Porta, Giacomo (1)
Lindberg, August (63)
Lindberg, Augusta (97)
Lindberg, Per (80)
Michelangelo, Buonarotti (3)
Reinhardt, Max (13)
Strindberg, August (34)
Ström, Knut (4)

Adressat:

Lindberg, Per (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA