Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


190. Tor Bonnier

[Helsingborg] 25/11 12

Kära Tor!

Förlåt att jag kommer ō stör Dig i julbrådskan! Jag skulle vilja fråga Dig om förlaget händelsevis har liggande något öfversättningsarbete[1] från tyska, franska, italienska eller engelska*, som Du tror att jag lämpligen kunde utföra ō som Du skulle vilja anförtro mig? Saken är den, att jag varit sjuk hela hösten ō sannolikt kommer att förbli sjuk åtminstone under de närmaste månaderna.

Krämpan (inflammation i ryggmärgen) berör ju visserligen icke skallen, men gör mig likväl mer än vanligt olustig ō omöjlig för själfständigt arbete. Öfversätta är dock en annan sak. Som Du förstår blir det ju i längden en smula oroligt för en s.k. familjeförsörjare att gå alldeles utan arbete – låt vara att familjen är liten ō att dess tredje ō yngsta medlem i nödfall kan anrättas som hare.[2] Om Du således händelsevis skulle ha dylikt arbete för mig, blefve jag Dig mycket tacksam.

Jag hade också tänkt sända Dig en mycket solid novell, passande för någon af Edra allvarligare kalendrar (Handels- eller Adels-dito). Mitt egentliga hopp var egentligen, att manuskriptet i julbrådskan skulle försvinna. Hvarefter jag på laglig väg skulle skaffa mig ersättning för den förlust, Ditt skamlösa lättsinne åsamkat mig. Men nu ska jag först åtminstone göra ett försök att vara hederlig.

Din

HjB.

vänd, s'il vous plait![3]

Var snäll ō låt detta lilla utkast till en tragedi stanna oss emellan! Visserligen är jag som god skådespelare angelägen om att väcka "fruktan ō medlidande." Men familje-tårarna bör dock sparas till ett högtidligare ögonblick.

       * i sista hand.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Pressad av en längre tids sjukdom och stundtals upplevda produktionssvårigheter gör Bergman f.f.g. en förfrågan hos förlaget om översättningsarbete. Detta ledde fram till att han 1913 översatte Niccolò Machiavellis (1469–1527) Il Principe/Fursten, som skrevs på 1510-talet men trycktes först 1532. Det skulle bli flera sådana uppdrag.

[2] Sannolikt ett makabert skämt av djurvännen Bergman om hans katt.

[3] fr., s’il vous plait! Alltså: var god vänd!

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Machiavelli, Nicolò (12)

Verk:

Il Principe/Fursten, översättning (10)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA