Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


206. Tor Bonnier

 [Helsingborg] 19/5 13

Kära Tor! Jag sänder Dig il Principe.[1] Den gör, som du ser 80 sidor endast, men med hyggligare tryck blir det väl i banco. Det var väl ej Din mening, att ”Discorsi sopra la prima deca di T.L.[2] skulle ingå i volymen? Den utgör ju på sätt och vis ett supplement till il P. men är betydligt större, cirka tjugu ark samma format. Något nödvändigt supplement är den naturligtvis ej.

Hvad som väl däremot blefve nödvändigt, är en kortfattad skildring af författarens miljö och bokens förutsättningar. Eljest blir den nog rätt osmältbar för alltför många. En dylik skildring hoppas jag kunna ge – populariter – och för att använda en vanlig passus i renässanskonstnärernas arbetsaftal, "utfäster jag mig att göra den lika bra eller bättre än någon annan nu lefvande" – –

Men naturligtvis måste du i så fall släppa till ett par ark. Slutligen vill jag påpeka, att il P. enl. Nord. Familj. förut utkommit i två svenska öfversättningar 1757 och 1867. Nå de upplagorna får man ju hoppas vara slutsålda.

Vill Du nu säga mig: 1) Om Ni äro hågade för saken? 2) I sådant fall, när boken skall ges ut, resp. vara färdig till tryckning? 3) Hvad Ni äro sinnade att betala undertecknad?

Väldigt hyggligt vore, om du ville svara mig snart, på det att jag måtte få ordna för sommarens arbete.

Din

HjB

Blir saken af, kommer jag att skaffa mig bättre text än denna, som visserligen är korrekt i det hela men rik på tryckfel. Vidare skall jag se efter, hur mycken kommentering de samvetsgranna tyskarna anse nödvändig. Trefligast vore väl, om man medelst ett sakligt "Prefazio"[3] kunde undvika alltför svällande noter.

Som Du säger kan kanske boken vara på sin plats i ett land och en tid så rik på spirande politiska förmågor. Det bör vara dem angenämt att spegla sig i urbilden för Bissmarck, Trygger och Lindman.[4] Hvem ser icke likheten mellan prof. Thyréns[5] och Cesare Borgias[6] öfvermänskliga människoförrakt? Och har icke den stridbare Lundabispen[7] månne i någon mån inspirerats af den likaledes stridbare Julius II?[8] Mellan Machiavellis Italien och unghögerns Sverige förefinnes stora likheter – det är egentligen bara renässansen, som fattas.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Niccolò Machiavellis (1469-1527) Il Principe/Fursten, som tillkommit under 1510-talet men trycktes först 1532. Bergman översatte vid den här tiden verket för Bonniers förlag. Se brev 190 till Tor Bonnier den 25/11 1912, not 1.

[2] Niccolò Machiavellis Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio – (Betraktelser över de tio första böckerna av Titus Livius) – utgör en kritisk jämförelse mellan antik och kristen livsstil. Verket tillkom 1513–1519 och publicerades postumt 1532.

[3]”Prefazio” ital., förord. När översättningen kom ut var den försedd med ett längre förord.

[4] Den tyske rikskanslern Otto von Bismarck (1815–1898) samt de svenska högerpolitikerna Ernst Trygger (1853–1943) och Arvid Lindman (1862–1936).

[5] Juristprofessorn Johan Thyrén (1861–1933) i Lund, känd för sin konservativa politiska inställning.

[6] Cesare Borgia (1475–1507), son till påven Alexander VI Borgia (1431–1503), berömd italiensk renässanskondottiär som under vissa perioder av sitt liv innehade såväl en kardinalshatt som titeln hertig av Romagna. Machiavelli har i sin analys av den framväxande cyniska realpolitiken under renässansen framhållit Borgia som en ideal representant för denna form av statskonst.

[7] Gottfrid Billing (1841–1925), ledamot av Svenska Akademien och vid denna tid biskop i Lund. Han var känd för sin kyrkofurstliga attityd och sin konservativa läggning.

[8] Påven Julius II, Giuliano della Rovere (1443–1513), en av de mest framträdande och konstälskande renässanspersonligheterna, mer känd som mäktig och praktälskande furste över dåvarande Kyrkostaten än som kyrklig dignitär.

Personer:

Alexander VI Borgia, påve (2)
Billing, Gottfrid (2)
Bismarck, Otto von (1)
Bonnier, Tor (348)
Borgia, Cesare (2)
Julius II, påve (1)
Lindman, Arvid (4)
Machiavelli, Nicolò (12)
Thyrén, Johan (1)
Trygger, Ernst (1)

Verk:

Il Principe/Fursten, översättning (10)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA