Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


212. Klara Johanson

Engelberg, villa Alpenruh 20/7 13

H. Fröken

Klara Johanson.

Vill bara tacka för Ert bref! Jag befinner mig här i en otrolig myckenhet vatten, ofvantill nedantill och midt emellan. Luften här är 1000 m. lättare än i Helsingborg och säges därför vara hälsosammare. Bergen locka till klättring, men jag hindras därifrån af en ”tillfällig indisposition” i ryggmärgen[1] (Ni vet, man brukar kalla det en tillfällig indisposition, när sångaren är utsjungen – om man vill vara snäll nämligen!). Otaliga kollor[2] valla omkring mig, och det är djur, som jag tycker om: de göra en så påtaglig och odisputabel nytta – jag vet inte om ens Hume[3] eller andra syndare någonsin tviflat på deras mission. För öfrigt lefva de lugnt, och jag ser tydligt på dem att de icke tycka om kärleksäfventyr och annan fåfänglighet. Men ibland gripas de af glädje öfver sin gräsfyllda tillvaro och skumpa i väg med svansarna i vädret.

Nu nog talat om kossorna fast dimman dallrar af deras klockor.

Själf sysselsätter jag mig med att öfversätta il Principe,[4] ev. för att därmed uppbygga mina nuförtiden storpolitiska landsmän. Sällskapet är kanske dåligt, men å andra sidan är det ju icke alltid i de dåligaste sällskapen man har tråkigast.

Jag hoppas, att Ni har mindre vatten än jag – ofvantill och midt emellan! Men regneländet släpar sig väl ock fram öfver Sveriges skörd.

God sommar i alla fall, och en vacker höst!

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Bergman hade sedan mars 1912 genomlidit en svårare sjuk- och depressionsperiod. Se brev 192 till Hans Larsson den 20/12 1912, not 1.

[2] kollor dial., närkingskt uttryck för kossor.

[3] Den skotske filosofen David Hume (1711–1776), som gjort märkliga insatser inom kunskapsteori, moral-, samhälls- och religionsfilosofi. Bergman skämtar här om att inte ens denne filosof skulle ha bortsett från kornas funktion i skapelsen.

[4] Bergman höll vid denna tid på med sin översättning av Machiavellis Il Principe/Fursten för Bonniers förlag. Se brev 190, 206 och 207 till Tor Bonnier den 25/11 1912, not 1, den 19/5 1913, not 1 samt den 21/5 1913, not 1.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Hume, David (1)
Johanson, Klara (7)
Larsson, Hans (47)
Machiavelli, Nicolò (12)

Verk:

Il Principe/Fursten, översättning (10)

Adressat:

Johanson, Klara (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA