Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


242. Anders Österling

Håknarp, Brötjemark den 27/7 XIV

Käre herr Österling! Hvad jag är afundsjuk på Er! Till Tunis också  jag går i god för, att Ni får roligt. Visserligen är det 9 år sen jag var där, men så mycket kan ej ha förändrats. Jag bodde på hot. de France, ett anständigt locus men skäligen dyrt. Jag vill minnas att jag fick betala 15 frs för rum ō mat. Att Ni på platsen kan finna ett italienskt eller franskt passabelt pensionat är jag alldeles viss om. Tyvärr är vår i landet synnerligen hemtame konsul Rosenlund förflyttad till Kap ō den nuvarande känner jag ej.

Hör nu en sak  om Ni tänker skrifva till tidningar från resan, så var så innerligen förbaskadt hygglig ō tala om för mig hvilken eller hvilka! Har Ni någon sorts moral, bifaller Ni denna begäran.

Att Ni motarbetar ”försköningslustan” är Er ensak. Men ett sakta morrande vill jag dock upphäfva. Har man förmågan att skala bort det hylle af småaktigheter, som omger allt tillfälligt mänskligt, så kan man ju roa sig med att motarbeta den  men man ska inte tala illa om den. Det är den otacksammes brott mot all helig ande. Jag har en gång för länge sedan skrifvit om det brottet i en liten bok, som hette ”Blå Blommor”. Jag tror inte att någon förstod, hvad jag ville säga. Dock förstod jag det själf  då och ännu. Arbetet kom till som ett skiljande svärd i sängen mellan två förutgående: sago-romanen ”Solivro” ō den realistiska komedien ”Familjens Renhet”.[1]

Förnärvarande är det icke smålänningar jag planterat i min rofåker utan bergslagsbor. Den bygdekultur, hvaraf vi njöto ett koreografiskt prof i Malmö, har hela min aktning (hvilket också är fallet med t.ex. biskop Ullman i Strängnäs) men någon rätt ursvensk stil är jag nog icke mäktig. Hvad Er beträffar  hur snart skulle Ni icke bräcka vingarna, om Ni satte en mur kring Skåneland! Det är åtminstone min tro. Ni lider af en skalds och en svensk mans lyte: Ni är långsynt. Likvisst lär Ni näppeligen undgå att citeras bland mannar, hvingar ō pilar. Det är Ert eget fel. Bär det som en man!

Jag läser förnärvarande S. Augustinus,[2] däraf den höga ō stränga ton, i hvilken jag tilltalar Er. Jag ska nu hasa mig en smula ned för pelaren ō önska Er en massa äfventyr på resan. Godt ō ondt är svårt att skilja, men ett äfventyr har likt gammalt guld sitt varaktiga värde. Finns det någon möjlighet för Er att komma till Tunis[3] i Ramadan  jag vet inte när den inträffar i år  så gör det. Blif rätt muselman, förvandla natt till dag, sörpla kaffe, rök, begapa liderliga judinnors blottade magar, lyssna vid schackbordet till Tusen ō en natt  och pruta! Det finns ingenting roligare än att pruta i Tunis’ basar. Ack om Ni träffade min vän, hvars namn jag glömt. Han är klädd som en prins, stolt som en arab. Han tog mig i famn ō bedyrade, att vi aldrig skulle skiljas. Han bjöd mig hälften af all sin egendom. Han älskade mig hufvudsakligast, därför att jag tillhörde Karl XII’s folk, arabernas vänner af evighet. Han bjöd mig på 14 koppar kaffe ō utfrågade hvarje detalj i min vördnadsvärde faders befinnande. Jag köpte ett broderi af honom  det tillhörde inte honom utan en aflägsen släkting eljest hade det varit mitt  ō jag otrogne hund pressade ned priset från 100 frs till 15. Och likväl pussade han mig, när vi skilldes. Det är vänskap, Anders Österling; i Tunis får Ni lära känna den. Men kärleken ska Ni stöka undan med i Italien ō likaså religionen, ty kvinnor i moskéer, äfven de fala, äro dock för goda för hundarna.

Jag önskar Er frid för löss ō turister. Men många äfventyr!

Er

Hjalmar Bergman

        Frasens försköningslusta, farlig för rimmare, tror jag näpp[e]ligen att Ni har ondt af. Den ensam är af ondo.

           (S. Augustinus)

Handskrivet brev. Originalet finns i Svenska Akademiens arkiv.


[1] Exakt när dramat Familjens renhet skrevs har varit en omdiskuterad fråga, men det skedde sannolikt hösten 1906, innan romanen Blå blommor färdigställdes. Romanen skrevs hösten 1906 ”i nära inre sammanhang med Solivro”, enligt självbiografiska anteckningar till dåvande docenten Sverker Ek hösten 1917. Se brev 322 till Sverker Ek. Manuskriptet inlämnades till Ljus förlag den 1/12 1906. Dateringen av Familjens renhet till hösten 1906 styrks av föreliggande brev. Bergman besökte i juli 1906 familjen Lindberg i Visby. Se brev 69 till August Lindberg juli 1906. I början av augusti detta år tillbringade han också några dagar med familjen Lindberg på Visingsö. Se brev 70 till August och Augusta Lindberg den 6/8 1906. Strax därefter hade han sannolikt i skådespelet skrivit av sig sina intryck av familjelivet. I brev 252 till hustrun den 18/12 1914 anger Bergman, att hans intryck av familjen Lindberg var det som han ”under 7 feberdagar skrifvit mig fri från i ´Familjens Renhet´”. Blå blommors funktion av ett skiljande svärd kan bildlikt ses som skiljelinjen mellan en romantisk kärleksdröm i Solivro och ett desillusionerat, svartsjukt uppvaknande i Familjens renhet.

[2] Bergman ägde en fransk översättning av det latinska originalet av Augustinus Confessiones (Paris u.å.) enligt biblioteksförteckning i Örebro stadsbibliotek. Samlingen finns numera i Friluftsmuseet Wadköpng. (Svensk översättning Bekännelser av Nathan Söderblom, 1905.) Kyrkofadern Augustinus (354–430) Confessiones tillkom 397–400.

[3] Bergman hade besökt Tunis i början av november 1905 i sällskap med familjens husläkare Oscar Sundelius. Se brev 47 till Herman Brulin den 6/11 1905, not 2.

Personer:

Augustinus, kyrkofader (1)
Bergman, Stina (287)
Brulin, Herman (26)
Ek, Sverker (9)
Lindberg, August (63)
Sundelius, Oscar (7)
Söderblom, Nathan (2)
Österling, Anders (48)

Verk:

Blå blommor, roman (10)
Familjens renhet, drama (27)
Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Österling, Anders (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA