Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


28. Eva Andersson

Örebro den 16 Maji Anno Domini

Ett tusen niohundra och fyra.

Kära EVA KATINKA!

Som jag af en elak magplåga, hvilken Gud bättre! med åren alltmera tilltager, känner mig urståndsatt till ett mera allvarligt och betungande arbete, så vill jag försöka framhamra litet prat till min kära VÄNINNA och dyra FRÄNKA EVA KATINKA.

Dessvärre torde denna epistel blifva föga amuserande, då den leda magverken gör mitt humör mera disponeradt för en gammal mans allvarliga tankar och sentimenter än för ungdomens uppsluppna plaisanterier.

Dessutom bidrager mademoiselle Rahlens[1] något violenta amour för min person samt min lille neveus malvaisa tandsprickning att rubba den equilibre,[2] som annars är så distingerande för mitt väsen och min conduite.

Först vill jag bedja min dyra Fränka vara persuaderad därom, att intet skulle bereda mig ett sådant plaisir som några vårdagar i Stockholm tillbragta hos mina kära Parents och hos denna lilla charmanta bestie, Deras Dotter! Men min tid är tyvärr ocuperad, hvarför jag icke får hesitera att afsäga mig detta högst remarkabla nöje.

Jag är nämligen enfin determiné att på allvar börja mitt dramme nouvelle.[3] Denna resolution har kostat mig många inre combattements; men har jag nu den esperance att se ma dramme tout faite inom loppet af ett par månader.

Visserligen har jag ännu icke hugnats af det STORA LUGN som enligt åtskilliga auteurs tres distingues förklarats inseparable från hvarje grande action.

Men, dyra Fränka, med min förträfflige och lärde vän, Mr. Thackeray,[4] säger jag om dessa herrars speculations och desslikes om denna högst mänskliga faiblesse inför importanta händelser: Vanitas vanitatum![5] Det är på vårt något informa språk: Skit!

Och med lugn väntar jag mitt lugn.

Som jag visst redan rakonterat, bestå mina tourments ej blott af de doleurs, min estomac tres mauvais förorsakar mig, utan äfven af den alltför passionerade tendresse hvarmed mademoiselle Berthe[6] bemöter min person. Denna charmanta dame har nämligen gripits af en furieux passion de couvrir ma bouche de baisers.

Och hur agreabelt det än kan vara att blifva embrasserad af une jeune dame cosi aimablee, så måste jag dock göra den confession att denna passion genom sin utomordentliga violence i högsta grad inquieterar mig.

Understundom tänker jag mig, att ett glas friskt vatten i någon mån skulle minska la terrible ardeur de cette passion.

Men en delicatesse innee har städse förenadt sig med min stora faiblesse pour cette jeunne dame och sålunda förhindrat en så kallsinnig resistance.

Emellertid varnar jag min dyra Fränka. Peutetre elle veut, cette jeune Berte, transporter sa passion på le bon mari de ma tres chere Parente. Och de desagrement, som däraf skulle följa, behöfver jag väl icke enumerera för min dyra Fränka!

Hvad beträffar mon petit neveu Claes Fredrik,[7] så måste jag bekänna, att dess tandsprickning är af en synnerligen desagreabel natur. Dess larmes och sanglots äro i hög grad emouvants et vraiement mon coer tres sensible pleure sur la pauvre creature. Kommer därtill rätt ofta vomissements, som naturellement ingalunda bidraga att ouvrir mon appetit, deja tres faible.

Vi hysa dock städse den esperance, ma pauvre soeur et moi, att en mild Försyn jämte god omvårdnad skall förbättra denna lilla malheur.

Mon cher beau-frere är naturligtvis absoluement inconsolable vid dessa tillfällen, och det är verkligen touchant att se sa sollicitude de cette petite creature.

Ma petite niece Irma[8] lefver lyckligt i barnets innocenta och ljufliga drömmar fången i samma heureuxa innocence som låter ma chere grande-mere se le grand comme petit et le petit comme grand.

Maintenant aurevoir, chere Parente, och var persuaderad därom, att min varmaste desir är att rencontrer de noveau mes chers Parents, EVA KATINKA, HUGO CHRISTIAN, et la tres chere petite BIRGITTE!

I hopp om att min dyra Fränka måtte tänka på min ringa person med välvilja och godhet och sålunda behålla mig i SIN YNNEST och BEVÅGENHET tecknar jag

Votre tres devoue Parent

HJALMAR BERGMAN!

P.S.

Mademoiselle Berthe söker avec grande ardeur knyta vänskap med ces gens de Runnaby;[9] något som jag ej kan estimera eller ens på något sätt approuvera.

Le Meme

Skulle min dyra Fränka, det Gud förbjude! någon gång lida af un catarrhe de l´estomac, vill jag tillråda följande regle de traitement:

Chacune settimane – un lavement.

Chacun jour – une tablette de rhubarbre detta senare verkar tres doucement.

Encor une fois Le Meme

[Tillskrivet på tvären på första sidan:] Mon pauvre Pere har i Ems fått tillnamnet Le Muet de Suede. Lui et sa femme ma tres cher mere väntas hem i slutet af le mois. [10]

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Berta Rahlén, tidigare husföreståndarinna hos Bergmans morfar. Se brev 21 till Eva Andersson den 23/9 1903, not 1.

[2] Brevet är präglat av Bergmans maniererade sätt att skämtsamt briljera med ett språk, späckat med franska ord och uttryck – mer eller mindre korrekta till stavning och form, emellanåt även blandade med italienska. Greppet kom han senare att odla som ett komiskt element i Hans Nåds repliker i romanen Hans Nåds testamente, 1910. Inget försök har i kommentaren gjorts att normalisera eller översätta den delvis förfranskade texten.

[3] Syftar på Bergmans debutdrama Maria, Jesu moder som skrevs detta år och publicerades 1905.

[4] Den engelske 1800-talsförfattaren William Makepeace Thackeray (1811–1863), mest känd för sin roman Vanity Fair, 1848.

[5] Vanitas vanitatum! lat., fåfängligheters fåfänglighet. Predikaren 1:2. Bergman anknyter här till Thackerays romantitel.

[6] Se not 1 ovan.

[7] Bergmans systerson Claes Fredrik Friesendorff.

[8] Bergmans systerdotter Irma S:t Cyr.

[9] ces gens de Runnaby, fr., Runnabyborna. Härmed avses Bergmans morbror Carl Elgérus med familj.

[10] fr., Min stackars far har i Ems fått tillnamnet den stumme svensken. Han och hans hustru, min mycket älskade mor, väntas hem i slutet av månaden.

Personer:

Andersson, Birgit (5)
Andersson, Eva (11)
Andersson, Hugo Christian (17)
Bergman, Claes (45)
Bergman, Fredrique (54)
Elgérus, Carl (1)
Friesendorff, Claes Fredrik von, jr (3)
Rahlén, Berta (5)
S:t Cyr, Irma (29)
Thackeray, William Makepeace (1)

Verk:

Hans Nåds testamente, roman (42)
Maria, Jesu moder, drama (28)

Adressat:

Andersson, Eva (2)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA