Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


32. Ellen Key

Stockholm 11/11; 04

H. Fröken ELLEN KEY.

Fröken Key!

Utan att äga lyckan af Eder personliga bekantskap har jag likväl bragts i så stor tacksamhetsskuld till Eder,[1] att jag måste taga mig friheten, besvära Eder med ett uttryck däraf.

Ty Ni förstår helt säkert, att, då Ellen Key med vänlighet och intresse bedömer en litterär produkt, detta måste vara en stor händelse för dess auctor, hvem han än är; men kanske då i ännu högre grad, när denne auctor är en person af min skäligen blygsamma ålder och förmåga.

Att Ni icke nöjt Er med allmänna uttalanden, utan rad för rad påpekat det felaktiga, gör denna händelse till verkligt gagn.

Att Ni slutligen förklarat mina båda dramatiska försök, ”Förrädare” och ”Maria”[2] icke helt och hållet misshaga Eder, blef för mig till en lycka.

Jag hoppas, Fröken Key, att Ni icke misskänner min uppriktighet, då jag ber Eder mottaga min stora tacksamhet!

Vördsamt

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Ellen Key (1849–1926) intog en framträdande ställning i den svenska kulturdebatten men var i mångas ögon en kontroversiell gestalt. Den unge Hjalmar Bergman intar sin natur trogen en mycket vördnadsfull attityd till henne, något som snart övergår i större öppenhjärtighet för att sluta i djup respekt för henne – som han karaktäriserade med orden ”okonventionell i ordets djupaste och rikaste betydelse”. I brev 338 till Hans Larsson den 3/6 1918 jämför Bergman dock denne och Ellen Key, sina bägge vördnadsbjudande idoler, på följande sätt: ”Ni står så långt borta från den, låt oss säga Ellen-Keyska, självhävdelse, som endast alltför ängsligt avlyssnar det sant mänskliga´.” Kontakten med Ellen Key förmedlades av familjen August Lindberg.


[1] Brevet föranleddes av en positiv bedömning från Ellen Keys sida av de två nyskrivna dramerna, Förrädare och Maria, Jesu moder, som tillställts henne i manuskript.  

[2] Dramat Maria, Jesu moder blev Bergmans debutverk 1905, medan skådespelet Förrädare förblev opublicerat, tills det ingick i den del av Samlade Skrifter, som benämns Ungdomsdramatik. Se brev 19 och 30 till Augusta Lindberg den 17/6 1903 resp. sommaren 1904.

Personer:

Key, Ellen (32)
Larsson, Hans (47)
Lindberg, August (63)
Lindberg, Augusta (97)

Verk:

Förrädare, drama (9)
Maria, Jesu moder, drama (28)

Adressat:

Key, Ellen (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA