Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


320. Gustaf Muck Linden

Segelholmen, DALARÖ den 27/7 XVII

Kära Muck, jag får lov att sända Dig några avskedsrader, Olga och Dig, innan Ni lämna fosterjorden – höll jag på att säga. Det blir tomt efter Er i Stockholm, som är så förbannat fattigt på hyggligt folk, och det blir tomt efter Er i dess teatervärld, som är ännu fattigare på – ja, låt oss helt beskedligt säga: på Muck Linden och Olga Rafael och desslikes. Det är därför inte utan att man inte skulle vilja lätta på ändan en smula (sjömansspråk om jag får be, åsyftar ankarkettingen!) och styra västöver.[1] Men Segerstedt[2] skrev för lite sen och sa, att han för närvarande ej kan bereda mig ankarplats i G.H.T., vilket väl alltså betyder, att A-m[3] för- närvarande ej kan pensioneras. Han antydde visserligen att förändringar i redaktionen inom snar framtid kunde inträffa, men antydningar är ju inte mycket att hålla sig till. (Apropos, om Du eller Olga träffar A-m, vilket Ni väl gör, så är Ni väl så förbaskat klyftiga att Ni inte knyster om den här lilla affären?) Nå, det gjorde mig ledsen och anledningarna voro flera, men en var den, att jag gärna skulle ha velat bevittna en verklig teaterstart i detta land. Och i min ringa mån bidraga[4] till att hålla skutan i förlig vind. Visserligen kommer A-m, jag är övertygad därom, att göra det lika gärna och lika bra och kanske mycket, mycket bättre än jag. Men då jag tror, att Dina och mina syften i fråga om teater ha samma grundlinjer, skulle det verkligen ha beredt mig en alldeles särskild tillfredsställelse.

I den tron har jag ytterligare styrkts av din uppsats om August Lindberg,[5] som min svärmor sändt oss i särtryck. Tack för den Muck, både från Stina och mig. De Wahl[6] skulle kanske användt större ord (så stora att den fattige läsaren stupat före slutet) erkannerligen om Thalia-culten och en eller två dess överstepräster: men jag finner din sakliga essay intressantare. Den är klart sedd och klart sagd. Och när slutintrycket av Din essay blir den, att Lindbergs gärning – enligt Din åsikt – icke blott är någonting som har varit utan som alltjämt är och som alltså kräver sin fullföljare och fortsättare – eller med andra ord: att svensk teaterkonst ännu ej är mogen för den saliga vilan, så vill jag häri se någonting vida mer än blott och bart en vacker krans på graven. Har jag rätt? Jag tror det.

Nu vill jag emellertid tala om, att vi dragit upp cirka femtio abborrar, sex ålar, och sju mörtar. Vad har Ni under tiden uträttat? Troligen det minsta möjliga. Har Olga ens orkat skicka mig sitt högtidlig[t] utlovade porträtt? Ingalunda. Kommer hon att göra det? Gud allena vet. Apropos, hälsa henne, att det tycks vara fler än hon, som tänka på pantomimer. Just idag fick jag brev från en ung, av mig okänd musiker, som anhöll om en pantomim med österländsk kolorit. Vad säger Olga om det? Kanske musik-ynglingen vore någonting för vår pantomim? Han påstår, att han ska få ett större orkesterverk uppfört i Stockholm i höst. Jag går väl och hör på’t får jag höra.

Hej nu, ädla människor, Den Helige Andes delaktighet vare med Eder nu och till Evig tid! Stina hälsar!

Eder tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Gustaf Muck Linden hade fått uppdraget att som teaterchef leda den tämligen nystartade Lorensbergsteatern i Göteborg. Han stannade på posten under perioden 1917–1919.

[2] Professor Torgny Segerstedt var chefredaktör för Göteborgs Handels-och Sjöfarts-Tidning och hade fått en förfrågan från Hjalmar Bergman om möjligheten för honom att bli teaterkritiker vid tidningen. Se brev 318 till Torgny Segerstedt den 17/7 1917. Tydligen hade de bägge vännerna tänkt samordna sina insatser för att intressera göteborgspubliken för seriös dramatik.

[3] Åsyftar Handelstidningens dåvarande teaterkritiker John Atterbom.

[4] Överkorsat bidragit och infört bidraga, ändringen införd för hand.

[5] Åsyftar en nekrolog över August Lindberg, skriven av Gustaf Muck Linden. Se brev 305 till Linden den 24/11 1916, not 1.

[6] Skådespelaren Anders de Wahl.

Personer:

Atterbom, John (2)
Bergman, Stina (287)
de Wahl, Anders (25)
Lindberg, August (63)
Linden, Gustaf Muck (98)
Raphael-Linden, Olga (34)
Segerstedt, Torgny (3)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA