Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


338. Hans Larsson

Segelholmen, Dalarö den 3/6 XVIII

Kära herr Professor Hans Larsson! För veckor sedan borde jag redan ha tackat Er för den stora vänligheten att sända mig ”Idéerna i Stabberup”.[1] Att det icke skett förr är emellertid helt och hållet bokens fel: jag ville läsa den, och den låter sig icke läsas i en hast: jag ville läsa om den och se – den krävde ännu mer. Blev respekt till sägandes pockande. Den har en platonsk, stillsam ihärdighet som understundom blir oroande och nästan alltid spännande. Och när man tillpåköpet tycker sig spåra ett väl doldt och desto mera moquant[2] löje, lägger man öronen bakut och tar en allvarlig min. Ja, vore jag en bofast övertygelsens man med min hydda vare sig till vänster eller till höger om Rubicon,[3] skulle jag säkert säga: Tack, men – timeo Danaos – Nå, nu är jag endast en resenär, en bekännare av Baedecker.[4] Och hur jag än må skutta över Rubicon, faller dock ingen republik, nej, inte ens ett sparvbo! Relativt lugn kan jag således umgås med ”Idéerna” och min tacksamhet blir reservationslös.

Det är ett evangelium, Ni predikar. (Förlåt predikatet, det är dock inte mitt fel att det ljuder så illa!)[5] Dess rätta namn tror jag mig inte om att giva, men för att ändå ha en benämning, skulle jag vilja kalla det: evangeliet om människovärdets oförstörbarhet. Icke tankens eller viljans – som andra predikat – utan en högre enhets oförstörbarhet. Jag tror inte, att det skulle förvåna Er, om Ni en dag bland mannarna ’söder om vägen’ mötte en Prometheus[6] som i sina varma händer vårdade livsgnistan hos – en sjuk kyckling. Ni står så långt borta från den, låt oss säga Ellen-Keyska,[7] självhävdelse, som endast alltför ängsligt avlyssnar det ’sant mänskliga’. Sant mänskligt? Tro om inte herr kyrkoherden skulle besvara termen med ett spydigt: Ja, där har pastorn funnit en riktigt sann sanning. – ? Renodling är ju i bästa fall endast en eliminering av det oväsentliga eller en utveckling av det väsentliga på det oväsentligas bekostnad. Men för det första – vad är väsentligt? Och för det andra – är inte det oväsentliga – lika väsentligt? Ja, jag menar nu icke blott[8] sub specie aeternitatis[9] utan även rent praktiskt taget. Ni säger det kanske bäst på de vackra sidor, där Ni talar om lyckan, lyckan som naturkraft, drivhjul. Lyckan! Hur många ”oväsentligheter” bär ej den damen i sin eftertrådda kjortelsäck: och för de barn, som följa henne, – hur väsentliga äro icke hennes oväsentligheter. Men plikten – invänder herrar imperativister[10] – se där en renodling. Visserligen, men månne alltid av – det väsentliga?

Ja är icke just detta punkten, det stora vägskälet, där så många filosofiska, teologiska, politiska riktningar skiljas åt? Vad är väsentligt? Och är det icke just här, intolleransen slår rot? Människovärdet, summan, syntesen, organismen (jag finner, som Ni ser, inte ordet men det gör detsamma) är oförstörbart. Det är ett evangelium, som borde kunna locka sinnen, lugna hjärta[n] – och bringa mången dogm på fall. Människovärdet är oförstörbart – åtminstone söder om landsvägen. Mannarna och kvingorna filtreras icke ut till någon pappersmassa, lämpad för tidningar och bekännelser av olika kulörer. Visserligen kan man rista in åsikter som man ristar in namn i trädens bark – björken förblir dock björk, boken bok, eken ek. Och om också en världscyklon skull[e] skala av bladen och krossa kronorna, så skall dock av eken komma nya ekar, av björken nya björkar, av boken nya bokar. Av Hemmabyarna kan det bli ett Stabberup, ännu en idyll men med landstorms-bilar[11] och dånande krigsklockor. Och av Stabberup blir det kanske ett Malmö med Amaltea dåd[12] och krigsransoner och – törhända – ett bolsjevickiskt kommisariat. Men männen förbli dock män, kvinnorna kvinnor. Att icke släppa dem ur sikte, det måste dock för den vise vara – det väsentliga i hans vishet. Och hans metod måste vara att med en infamt stillsam ihärdighet locka dem till[13] förtroliga små samtal. Det hjälper icke att vara professor i filosofi, det hjälper icke ens att icke vara professor i filosofi. Vad som hjälper är att äga den där mycket lätta och mycket fasta handen, varmed den bekante athenske borgaren Sokrates[14] brukade gripa sina offer – i skuldran eller strax ovan handloven föreställer jag mig. Varför så brådt, min vän? Kvällen är ju vacker. Jag skall följa dig ett stycke, så kommer vi nog fram. Men vart, Sokrates? – Är det dig då icke nog att komma – fram? Mig är det nog.

Har Ni som jag – då Ni läser dialogerna – en stark och stundom nästan irriterande förnimmelse av den där skamligt lätta och fasta handens tryck? Brukar Ni fråga: Men vart, Sokrates? Om du säger ditt mål, har jag kanske alls ingen lust att följa dig. – Och brukar den Illparige svara: Ett ypperligt skäl för mig att icke nämna målet!

Troligen har Ni känt någonting liknande. Men Ni har nog inte som jag – ty därtill är Ni alltför klok – brukat brumma för er själv: Bah min gubbe lilla – jag gissar, jag gissar, jag gissar –

Nåja, när jag nu vid Er sida vandrat genom Stabberup har jag just känt den där handen. Och att jag min dåliga vana likmätigt brummat: jag gissar, jag gissar – det får Ni alltså ursäkta. Och lägga dessa rader ad acta[15] kanske med anmärkningen: För att rätt förstå folk är det nödvändigt att själv någon gång bli missförstådd!

Ett ord till sist: Ni ger mig Skåne så att min hemlängtan vaknar på nytt – jag är ju av en gammal Skåne-släkt[16] kommen. Och ännu ett ord: Ni vet icke hur villig, betydligt mer än villig, jag är att åter låta mig gripas sakta men säkert kring handloven. I Stabberup som i Athen ges det vackra kvällar, skapade för meditation. Och det ges även andra likheter dem emellan.

Med en vördsam och hjärtlig hälsning![17]

Eder

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Lunds universitetsbibliotek.


[1] Bergmans tack för Hans Larssons andra skönlitterära verk, Idéerna i Stabberup, 1918. Några månader senare tog Larsson i sin tur tillfället i akt att uttrycka sin uppskattning av Bergmans epik genom en recension av

En döds memoarer. Sin anmälan i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning den 16/12 1918 lät han åtföljas av följande korta hälsning: ”Den ville gärna vara ett tack för vad Ni sagt mig om mina egna böcker, ty därav har jag haft god tröst. Ni är nog en av dem som ´gissat´ mig bäst, kanske allra bäst.” Mentor och lärling närmade sig varandra och hade i sin livssyn funnit en gemensam brännpunkt.

[2] fr., spydig.

[3] Hans Larssons tematiska och stilmässiga anknytning till de platonska dialogerna föder hos Bergman ytterligare antika associationer. Rubicon var den gränsflod som Caesar i sitt tåg mot Rom år 49 f.Kr. valde att gå över. Han gjorde därmed avsiktligt det politiska vägval, som ledde till den romerska republikens fall. Han lär enligt anekdoten vid övergången av floden ha sagt: ”Alea iacta est”, (lat., tärningen är kastad). Uttrycket timeo Danaos är hämtat från Vergilius Aeneiden, sång 2, vers 49, och lyder i sin helhet: ”Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes”. Den latinska versraden kan uttolkas: ”Vad det än må vara misstror jag danaerna [grekerna] även om de kommer med gåvor”. Detta yttrande fälldes av trojanernas överstepräst Laokoon, när han såg den ökända trähästten utanför stadens portar. Som bekant var den fylld med grekiska krigare.

[4] Karl Baedecker (1801–1859), författare till några av de mest seriösa europeiska reseguiderna från 1800-talet. Dessa var runt sekelskiftet i flitigt bruk. Bergman innehade ett flertal av dem.

[5] Ordet är och det senare ordet det inom parentesen är införda med blyerts – med största sannolikhet av Bergman själv.

[6] Prometheus, vars namn på grekiska betyder ”den förtänksamme”, skapade människan av lera och gav henne sedan elden som en förutsättning för en hög civilisation. Bergmans anknytning till den mytologiska Prometheus-gestalten har sannolikt underliggande litterära minnesbilder: dels av Viktor Rydbergs dikt ”Prometheus och Ahasverus”, dels motiviskt av Selma Lagerlöfs ”Legenden om fågelboet”.

[7] Trots sin beundran för Ellen Key upplevde Bergman, att hon – såväl i sina skrifter som i sina brev till honom 1915–16 – kunde bli väl patetisk och idealistisk.

[8] Ordet blott är infört med blyerts.

[9] lat., ur evighetens synvinkel.

[10] personer med bjudande, tvingande uppmaningar.

[11] Den svenska riksdagen beslöt 1885 att en landstorm skulle organiseras av de sex äldsta årsklasserna i värnpliktsarmén. Först från 1914 genomfördes en kortare utbildning för dessa. Åren 1914–18 mobiliserades stora delar av landstormen till försvar av gränser och kuster.

[12] Politiska anspelningar. Det s.k. Amalteadådet utfördes i Malmö hamn natten den 12–13 juli 1908 och var ett sprängattentat under pågående strejk mot ett logementsfartyg med detta namn. Oorganiserad engelsk arbetskraft inhystes ombord. Dådet utfördes av tre arbetslösa svenska ungsocialister. Följden blev en dödad och 23 skadade. Se brev 103 till Augusta Lindberg den 21/8 1909. En mer tidsaktuell händelse var den bolsjevikiska ryska revolutionen 1917 och de därpå följande oroligheterna i det krigströtta Europa.

[13] Enstaka överstruket, otydbart ord efter till.

[14] Sokrates, grekisk filosof 470–399 f.Kr.

[15] lat., till handlingarna.

[16] Bergman härstammade på fädernet från Skåne.

[17] Hälsningsfrasen är handskriven.

Personer:

Bædecker, Karl (2)
Caesar, Julius (4)
Key, Ellen (32)
Lagerlöf, Selma (18)
Larsson, Hans (47)
Lindberg, Augusta (97)
Prometheus, grek. myt. gestalt (1)
Rydberg, Viktor (1)
Sokrates, antik grek. filosof (1)
Vergilius, romersk skald (3)

Verk:

En döds memoarer, roman (15)

Adressat:

Larsson, Hans (22)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA