Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


34. Karl Otto Bonnier

Örebro den 17/12 04

H.Herr K.O. Bonnier

Stockholm.

Jag har haft äran mottaga Eder skrifvelse af gårdagen jämte medföljande tvenne kontrakt, af hvilka det ena härmed återsändes, behörigen undertecknadt.[1]

Vördsammast

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Karl Otto Bonnier (1856-1941). Bokförläggare, frisinnad och livligt intresserad för den moderna litteraturen. Han hade skarp blick för att utveckla förlaget såväl litterärt som ekonomiskt, vilket Bergman tidigt i karriären fick känna på. Detta till trots kom han senare i livet att hysa en varm och vördnadsfull inställning till Karl Otto Bonnier och dennes hustru Lisen Bonnier.


[1] Debutdramat Maria, Jesu moder publicerades 1905 på Bonniers förlag. Villkoren var enligt kontraktet av den 17/12 1904, att ”Bonnier påtrycker boken sin firma: A l b e r t  B o n n i e r s  f ö r l a g  och distribuerar den i likhet med sina öfriga förlagsartiklar” i en upplaga av 1 000 exemplar. Clas Bergman skulle betala tryckeri-kostnaden som belöpte sig på 660 kronor. Förlaget skulle under två år efter utgivningen redovisa och betala Bergman ”de försålda exemplaren med afdrag af 40% distributionsarfvode. Dessutom betalar Bergman extra alla annonskostnader.”

Personer:

Bergman, Claes (45)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Lisen (31)

Verk:

Maria, Jesu moder, drama (28)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA