Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


341. Karl Otto Bonnier

Segelholmen den 26/7 XVIII

Bokförläggaren

HHerr Karl Otto Bonnier.

Kära Herr Bonnier! Jag ber att få vördsamligen och hjärtligen tacka Er för den vänliga hälsning, Ni sände mig med Tor och likaså därför att Ni tog hand om mitt svar till prof. Z.![1] Visserligen har väl mitt svar endast stimulerat mannens gall-produktion ō en ny dusch torde väl komma, vad det lider – men hans kritik var dock präglad av en lömskhet, som icke kunde få bli oanmärkt. Tyckes mig. Hade han nöjt sig med att påpeka verkliga övers.-fel samt dessutom sagt att en andra-hands-övers. aldrig kan bli så trogen som en första hands, så hade jag givit honom rätt. En annan fråga är, huruvida en om än aldrig så trogen professors-översättning skulle bli så vidare – trogen. För att rätt återgiva ”Nätterna” bör man nog hälst som Burton[2] ha några droppar äventyrare-blod i ådrorna. Burtons återgivning är levande och frisk. Om den svenska spegelbilden förlorat kulör, så är det beklagligt. Och ingen kan beklaga det mer än den ussle översättaren.

Vördsamt

Er tillgivne

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Karl Vilhelm Zetterstéen (1866–1953) var orientalist och innehade vid denna tid en professur i semitiska språk vid Uppsala universitet. Han publicerade en starkt kritisk recension av Hjalmar Bergmans översättning av första delen av Tusen och en natt i Aftonbladet den 14/7 1918. Den gav Bergman anledning att skriva ett ganska skarpt genmäle mot dessa anmärkningar i samma tidning den 28/7 1918. Samtidigt gavs Zetterstéen av redaktionen tillfälle till en slutreplik. Bergman framhöll i sitt inlägg, att den engelske översättaren Burton själv använde ”ett friskt och en smula grovkornigt” språk och att han sannolikt ”offrat åtskillig bokstavstrohet för att vinna anknytning till sina läsares föreställningsvärld”. Den knappologiska kritik som Zetterstéen tillåtit sig vittnade om – menar Bergman – att han inte var rollen vuxen som kritiker av berättarstilen i sagor, varför han råkat ut för ”en uppgift, för vilken han uppenbarligen saknar de mest oundgängliga förutsättningar”. Se brev 332 till Tor Bonnier den 6/2 1918, not 2.

[2] Sir Richard Burton (1821–1890) var en framträdande orientalist och mångkunnig språkforskare som under åren 1885–1888 i 16 volymer utgav en mycket beundrad engelsk översättning av Tusen och en natt med rikhaltiga kommentarer. Som upptäcktsresande företog han dessutom ett antal äventyrliga resor i det inre av Afrika, Arabstaterna och Brasilien.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)
Burton, Richard Francis (5)
Zetterstéen, Vilhelm (2)

Verk:

Tusen och en natt, översättning (8)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA