Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


45. Karl Otto Bonnier

Örebro den 28/8 05

H.Herr K.O. BONNIER

Stockholm.

Jag har haft äran mottaga Edert bref af den 24/8. Herr Bonniers vänliga anbud kan jag tyvärr icke begagna mig af. Utan skall jag med det snaraste låta hämta manuskriptet.[1]

Jag tackar Er för den uppmärksamhet, Ni ägnat mitt arbete och ber Er ursäkta, att jag så onödigt upptagit Er tid.

Vördsammast

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Manuskriptet till Solivro lästes först av Tor Bonnier. Efter att själv ha tittat på det avböjde Karl Otto Bonnier i brev till Bergman bestämt en utgivning med motiveringen, att verket ”oaktat den talang Ni nedlagt därpå, icke torde kunna komma att tilltala vare sig kritik eller allmänhet”. Även denna gång är han dock villig att distribuera romanen, om Claes Bergman ånyo vore villig att betala tryckningen. Han avråder dock från ett sådant arrangemang med orden: ”ty Er far får aldrig igen något – eller så godt som ingenting – af dessa pengar – och jag vet ej, om Ni får någon vidare glädje af boken”. Romanen kom i stället att publiceras på Ljus förlag. Se brev 93 till Augusta Lindberg mars 1909, not 6, samt brev till Henrik Koppel 1905–1906: brev 48, 54, 55, 60 och 61.

Personer:

Bergman, Claes (45)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)
Koppel, Henrik (13)
Lindberg, Augusta (97)

Verk:

Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA