Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


458. Victor Sjöström

Stralsund, Goldener Löwe, den 14/4 XXII

Ja, kära du, nu ha vi alltså hamnat i den här goda staden och trivas rätt väl. Berlin blev ju en smula ansträngande på grund av ett ur moralisk och hygienisk synpunkt sedt ej fullt tillfredsställande leverne. 2 natt-caféer på 1 natt är enligt forskningens sista resultat ej hälsosamt och att komma hem klockan 5 på morgonen, när man måste stiga upp kl. 7 kan ofta nog betyda en förstörd dag. Lägg det på minnet, min käre Victor!

Nå, här finns guskelov ingenting, som kan hindra ett regelbundet och hälsosamt god-natt-tapto klockan 9. Och jag har börjat återhämta mig så pass att jag idag förmått smågnugga de stackars geniknölarna. Jag tror nog att ditt förslag[1] kan genomföras ehuru jag måste förbehålla mig en viss frihet vid utarbetningen – jag har så svårt att arbeta eljest. Om jag bara kunde få tag på en bra början; jag tror nästan att det blir det svåraste. Inte annat än jag kan se, måste den blindes roll bli ganska dominerande och hans öde måste från början innerligt och betydelsefullt förknippas med flickans. Hans sista strid med herr Wunderwald tror jag nog kan bli stark och spännande. Men om det verkligen går att avsluta filmen med ett lån ur ”årstids-filmen”,[2] det förefaller mig ovisst. Den senare är ju så genomgående fantastiskt lagd, att jag tror, de båda delarna skulle svära mot varandra. Men det får man se – här finns i alla händelser rikt stoff till en hel film. Emellertid tror jag, att jag denna gång går direkt till filmmanuskriptet, jag kan ju skriva det utförligare än vanligt och själva materialet känna vi ju båda på förhand. På så sätt vinna vi tid och undvika omtragglingar, som sannerligen äro allt annat än nyttiga. Sannolikt hinner jag väl inte avsluta manuskriptet före din hitkomst, men alltid ska jag ha hunnit så långt att du kan få en klar överblick.

Ja, när kommer du egentligen? I nästa vecka väl? Tänker du kombinera denna resan med Englands-trippen? Så snart du har dina resplaner klara, låter du mig väl veta något!

Och hur kan ni ha det i denna påskatid? Ha de små hedningarna blivit upptagna i den kristna församlingen? Farbror Hjalmar är mycket glad åt det förtroende, som visats honom,[3] och känner sig efter detta mer än vanligt vördnadsvärd. Jag hoppas, ni har vårt sommarväder, ljumt, stilla, fridfullt.

Kom nu snart hit, så vi får talas vid!

Din

HjB

Du fick väl mina tel.? Tack för pengarna, som jag utkvitterat av Stiller.[4] Skulle du vilja vara hygglig och sända de 2000 till min mor efter påsk? Hennes adress är: Fru Fredrique Bergman, Järntorgsgatan 7, Örebro. Kvittot kan jag väl skriva ut, när du kommer hit?

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] I brev den 1/4 samt den 7/4 1922 föreslår Victor Sjöström Bergman, att han skall sammanfoga visst stoff från filmnovellen ”Labyrinten” från december 1920, filmnovellen ”De fyra årstiderna” från december 1921 och filmförslaget ”Detektivfilmen” från mars 1922 till en ny intrig. Bergman prövade idén och kom att utarbeta ett nytt förslag, som i korrespondensen går under beteckningen ”Blindfilmen”, senare tryckt under namnet ”Kärleken och döden” i den postuma volymen Film, 1940. Inte heller detta manus, som skrevs i april 1922, accepterades av Svensk Filmindustri, trots att Victor Sjöström varmt tillstyrkt att det skulle spelas in. Se brev 453 till Victor Sjöström den 9/3 1922, not 6.

[2] Filmnovellen ”De fyra årstiderna” skrevs i Stockholm den 5–10 december 1921. Se not 1.

[3] Hjalmar Bergman hade blivit utsedd till gudfar åt Sjöströms bägge döttrar, något han gärna skämtsamt och med värme återkommer till i den fortsatta korrespondensen.

[4] Filmregissören Mauritz Stiller hade kommit ned till Bergman för att diskutera filmförslaget ”Ryskt”. De hade sammanstrålat i Berlin under tiden den 9–11 april 1922. Se brev 447, 453 och 455 till Victor Sjöström den 18/2 1922, not 5, den 9/3 1922, not 12, och den 20/3 1922, not 2.

Personer:

Bergman, Fredrique (54)
Sjöström, Victor (118)
Stiller, Mauritz Moje (42)

Verk:

Blindfilmen/Kärleken och döden, filmförslag (8)
De fyra årstiderna, filmförslag (4)
Detektivfilmen, filmförslag (4)
Film (1940), samlingsvolym (1)
Labyrinten, filmförslag (11)
Ryskt, filmförslag (10)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA