Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


48. Henrik Koppel

Firenze, via dei Serragli 162 [ca 20/12 1905][1]

Aktiebolaget Ljus’ Bokförlag

H. Herr Direktör H. KOPPEL

Stockholm.

Först idag har jag mottagit Eder ärade skrifvelse af den 12/12.

Edert anbud har beredt mig glädje icke minst genom det vänliga sätt, hvarpå det framställts. Och jag antager det med tacksamhet.

Vid tillfälle vill Ni kanske hafva godheten underrätta mig om, när boken skall komma ut.

Med utmärkt högaktning

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Centrum för Näringslivshistoria.

Det tämligen nyetablerade Ljus förlag leddes av den driftige danske förläggaren Henrik Koppel (1871-1934). 1904 introducerade denne på den svenska bokmarknaden idén om den goda men billiga boken – Ljus enkronasböcker – i stora upplagor. Satsningen blev en klar publikmässig och ekonomisk framgång. Se Johan Svedjedal, Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 1887-1943, volym 1, 1993, ss. 273 ff. Koppel var villig att ge ut Hjalmar Bergmans debutroman Solivro. Prins av Aeretanien, 1906. Han publicerade därefter ytterligare två verk av Bergman – romanen Blå blommor, 1907, samt dramavolymen Det underbara leendet och Familjens renhet samma år. Sedan Koppel 1908 refuserat Savonarola. En munkhistoria berättad av Messer Guidantonio Vespucci återgick Bergman 1909 till Bonniers förlag. Se brev 88 till Tor Bonnier den 2/12 1908, not 1.

Alma Hedberg hade efter viss ansträngning lyckats förmedla kontakten med Koppels förlag. När Bergman i brev 52 den 26/12 1905, tackar henne för hjälpen framhåller han: ”Koppels bref gladde mig. Icke minst därför att det var så vänligt skrifvet”. Till Hugo Christian Andersson återkommer han i brev 53 den 27/12 1905 till sin glädje över att nu få sin debutroman utgiven, trots att Karl Otto Bonnier tidigare refuserat manuskriptet. Se brev 45 till Karl Otto Bonnier den 28/8 1905, not 1.


[1] Brevet är odaterat men bör ha skrivits omkring den 20 december med hänsyn tagen till att Bergman beklagar fördröjningen av sitt svar på Koppels brev av den 12/12 1905. Av brev 52 till Alma Hedberg den 26/12 1905 och brev 53 till Hans Christian Andersson den 27/12 1905 framgår klart, att han vid den tiden mottagit Koppels brev.

Personer:

Andersson, Hugo Christian (17)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)
Hedberg, Alma (18)
Koppel, Henrik (13)
Svedjedal, Johan (1)

Verk:

Blå blommor, roman (10)
Det underbara leendet, drama (8)
Familjens renhet, drama (27)
Savonarola. En munkhistoria berättad av Messer Guidantonio Vespucci, roman (19)
Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Koppel, Henrik (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA

Original


Original full storlek
48_01.png