Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


517. Algot Ruhe

Segholmen, Dalarö 24/9 XXIII

Käre Algot! Du i Berlin se det anade jag icke! Gissade på Köpenhamn eller möjligen Paris: ty jag visste, att Du var ute och rörde på Dig. Dina svaga sympatier för de arma tyskarna tyckes ej vara stadda i tillväxt. Du är en skarpsynt iakttagare, käre vän, men tillåt mig påpeka att Du även är en mycket  sentimental iakttagare! I ordets vidaste betydelse. Men nog är de arma jäklarna stil-lösa, det medges.

Med Din vanliga älskvärda elakhet eller elaka älskvärdhet skriver Du, att jag håller på med att släpa fram en ny sten till mitt monument.[1] Om Du ändå hade skrivit mausoleum! Nu är stenen emellertid framsläpad och jag har dessutom fyllt förti, fast Du underlät att sända mig ett tröstens vy! Läser Du Sv.D. har Du kanske sett, att jag ska resa till Amerikat. Det är som vanligt en halv sanning. Goldwyn Picture har gjort mig ett antagligt om också långt ifrån lysande anbud men jag har ännu ej beslutat mig.[2] Utan kommer väl att fundera på saken till dess att herrar Goldwyn ge fan i mig. Ty å ena sidan men å den andra! I midten av oktober befinner jag mig troligen i Köpenhamn. Då kan Du väl lägga hemresan däröver? Jag skickar Dig ett kort, när mina resplaner bli klara.

Må så godt!

Din vän

HjB

Man har tvingat mig att genomläsa 651 octav-sidor av en herre, som för sagda sidor erhållit 70000 kronor. Visserligen danska. Mitt utlåtande säger just ingenting om boken fast ungefär lika mycket som boken. Ty å ena sidan, men å den andra!

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] ”Stenen” till monumentet/mausoleet syftar på den nyligen utkomna, halvt självbiografiska romanen Jag, Ljung och Medardus, som skrevs på Segelholmen mellan den 2 augusti och den 16 september 1923.

[2] Bergman hade själv skrivit till Victor Sjöström, att han var villig att komma till USA för något eller några år. Se brev 493 till Victor Sjöström den 17/2 1923. Att han dock var ganska vankelmodig framgår av brev 494 till Algot Ruhe den 18/2 1923. Möjligheten att få en tjänst med fast inkomst lockade Bergman. Detta framgår också av brev till modern Fredrique Bergman vid denna tid. I brev den 10/8 1923 heter det t.ex.: ”Men för all del – kan Sjöström skaffa mig tillräckligt gage och framför allt bestämda ekonomiska garantier (och det hoppas han kunna i höst) så ska jag nog reflektera på saken. Lockar mig gör det inte men naturligtvis kunde det vara lärorikt att komma ditöver för något eller några år.”

Personer:

Bergman, Fredrique (54)
Ruhe, Algot (43)
Sjöström, Victor (118)

Verk:

Jag, Ljung och Medardus, roman (12)

Adressat:

Ruhe, Algot (26)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA