Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


807. Allan E. Sjöding

Badhotelet, SALTSJÖBADEN 3/11 XXVIII

Fil. lic.

Herr E. SJÖDING

Uppsala.

Huruvida Uppsala studenter verkligen hyser så vänliga känslor för mig, som Ni älskvärdt nog påstår, kan jag möjligen i någon mån betvivla – däremot kan jag omöjligen betvivla mitt eget intresse för sagda ungdom. Alltså antar jag med glädje och tacksamhet Er inbjudan![1]

Likvisst ligger landet så att jag för närvarande är överhopad med arbeten – arbeten som jag utlovat och som jag ej kan uppskjuta, allra hälst de redan äro försenade. Jag måste därför be att få ställa saken något på framtiden. Så snart jag kan överblicka mitt arbete skall jag åter sätta mig i förbindelse med Er och bestämma en för båda parter lämplig tidpunkt.

Eder förbundne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.

Allan E. Sjöding (1898–1990) blev efter akademiska studier i litteraturhistoria med inriktning på den gustavianska epoken gymnasielektor.


[1] I ett brev den 29/10 1928 ber Allan E. Sjöding, dåvarande ordförande för Estetiska föreningen i Uppsala, Bergman att hålla ”ett litterärt föredrag”. Denne sköt saken på framtiden. Möjligen tänker han i brevet på den delvis negativa reaktionen i Uppsala i samband med utdelandet av Frödingstipendiet 1926. Se brev 699 till Stina Bergman omkr. den 25/10 1926, not 9.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Sjöding, Allan E. (4)

Adressat:

Sjöding, Allan E. (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA