Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


839. Bonniers Förlag

  Dalarö den 14/8 XXIX  

H.H. ALBERT BONNIER

Stockholm

Tacksam för Edert brev av den 12 dennes jämte kontrakt med firman Åhlén & Holm[1] beträffande utgivande av min bok ”Markurells i Wadköping” får jag härmed översända nämda kontrakt av mig undertecknadt.

Eder högst förbundne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] I brev den 12/8 1929 hade Åke Bonnier förmedlat en förfrågan från efterkravsfirman Åhlén & Holm. Denna utgav tidskriften Vårt hem och ville nu få möjlighet att ge ut en billighetsupplaga av den populära romanen Markurells i Wadköping i den bokserie som var kopplad till tidskriften. Åke Bonnier tillrådde i sitt brev satsningen, eftersom den inte skulle ”konkurrera med bokhandelsupplagorna av samma arbeten, men att de i stället kunna väcka intresse för respektive författares produktion hos en publik, som sällan eller aldrig gör ett besök i bokhandeln”. Åke Bonnier hade redan skrivit ut en ”överlåtelsehandling”, som Bergman nu bekräftar med sin underskrift.

Personer:

Bonnier, Åke (29)

Verk:

Markurells i Wadköping, roman (31)

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA