Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


886. Johan Lindström Saxon

[Dalarö 13/6 1928][1]

[– – –][2]

Emellertid är ju min ”bergslag”[3] ingalunda något stricte geografiskt begrepp utan blott en tämligen tänjbar beteckning för mellersta och norra Svealand. Att identifiera Wadköping med Örebro går icke. Sant är att staden i mångt och mycket ”stått modell” men mest i fråga om detaljer, människor, en del händelser och framför allt stämning. Själva namnet torde ha uppstått som en sorts motsättning till Örebro (bro-staden-vad-staden). Olikheterna äro emellertid betydande. Wadköping är i själva verket ingenting annat än en större mellansvensk stad med förnäma anor och traditioner, andliga och materiella. Särskilt förknippade med stad och län äro: Hans nåds testamente, Vi Bookar etc., Loewenhistorier, Komedier i Bergslagen (synnerligast sista delen Knutsmässo marknad), En döds memoarer, Markurells, Farmor och Vår Herre, Jag, Ljung och Medardus – även mina båda sista böcker: Jonas och Helen samt Kerrmans i Paradiset, så tillvida att de handla om gamla ”Wadköpings-släkter”.

       [– – –]

Brevet är återgivet efter Dagens Nyheter den 21/9 1958.

Johan Lindström Saxon, tidningsman och bokförläggare (1859–1935). Hans journalistiska gärning präglas av ett starkt engagemang för freds- och nykterhetsfrågor. Lindström Saxon var också starkt engagerad i hembygdsfrågor. Inte minst intresserade han sig i tal och skrift för Närkes natur och kulturhistoria.


[1] Brevet har tidigare förbisetts. Därav numrering och placering.

[2] I Dagens Nyheter citeras endast till delar brevet, som ingår i en artikel av Kurt Jonson, ”Ett Hjalmar Bergman-brev om Wadköping”.

[3] Lindström Saxon ville med sin förfrågan få Bergman att klargöra distinktionen mellan sitt fiktiva Bergslagen och det geografiska begreppet.

Personer:

Jonson, Kurt (1)
Lindström Saxon, Johan (1)

Verk:

En döds memoarer, roman (15)
Farmor och Vår Herre, roman (14)
Hans Nåds testamente, roman (42)
Jag, Ljung och Medardus, roman (12)
Jonas och Helen, roman (41)
Kerrmans i paradiset, roman (9)
Knutsmässo marknad/Komedier i Bergslagen III, roman (18)
Loewenhistorier, roman (19)
Markurells i Wadköping, roman (31)
Swedenhielms, drama (64)
Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, roman (28)

Adressat:

Lindström Saxon, Johan (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA