Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


891. Thorsten Eklann

[Berlin omkr. 10/12 1930][1]

Härmed min uppsats. Den har en förtjänst. Den är tämligen kort. Ju kortare dumheter desto finare.[2]

Hj.B.

Maskinskrivet brev. Brevet är återgivet efter Upsala Nya Tidnings julbilaga 1962.

Thorsten Eklann (1896–1974), en av grundarna av den uppsaliensiska studenttidningen Ergo, 1924, och verksam där som journalist.


[1] Detta brev har tidigare förbisetts. Därav numrering och placering. Brevet är enligt uppgift i tidningen undertecknat med synnerligen darrig handstil.

[2] Brevet ingår som en integrerad text i artikeln ”Tjugotalet och Ergo” av Thorsten Eklann. Den något oegentliga titeln ”min uppsats” syftar på prosadikten ”Ergo sum”. Bergman ger här inför döden en komprimerad tillbakablick på sitt eget livsförlopp. Han tillämpar retorikens stilgrepp med en trefaldig upprepning. Kulmen nås i slutstrofens ord: ”Nu vill jag dö, / sänka en gnista i snö./ Din död käre, gjorde mig döden lätt./ OCH DU FICK RÄTT/ O DÖD.” Se brev 765 till Johannes Edfelt den 16/7 1927 och brev 810 till Anders Österling den 18/11 1928.

Personer:

Edfelt, Johannes (46)
Eklann, Thorsten (1)
Österling, Anders (48)

Verk:

Ergo sum, prosalyrik (3)

Adressat:

Eklann, Thorsten (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA