Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


118. Marie Mizi Franzos

Roma den 16/4 10

H. Fr. MISI FRANZOS [1]

Wien.

Tack för Edert bref af den nionde, som jag fått returneradt från Örebro.

Min nya bok är en svensk herrgårdsroman[2] – jag tror i ganska eminent grad svensk – och jag skall sända Er ett ex., så snart jag får något. Således antagligen om en fjorton dagar.

Jag begagnar tillfället påpeka, att jag förra våren gaf ut en större historisk roman: Savonarola, som fick verkligen ganska god skandinavisk och finsk press. Har Ni läst den? Önskar Ni ett ex., antar jag, att jag kan skaffa Er.

Slutligen ännu en sak. Samtidigt härmed sänder jag Er under rekommendation ett skådespel i manuskript.[3] Det har ännu hvarken varit hos teaterdirektörer eller förläggare. Jag vore intresserad och tacksam att få Edert omdöme. Skulle Ni finna det lämpligt för öfversättning, kan Ni ju behålla manuskriptet. Hvarom icke, ber jag Eder återsända detsamma, så snart Er tid medgifver. Hälst som rek. manuskript, då den italienska posten är allt annat än säker.

Min adress under de närmaste månaderna – antagligen för återstoden af året – är:

via Parioli 7, Roma.

Afvaktande Edert ärade svar beträffande skådespelet, med utmärkt högaktning

Er

Hjalmar Bergman

[Handskrivet tillägg:] Bref under adr. Örebro träffa mig alltid – förr eller senare. Skulle min romerska adress förändras under den närmaste tiden, skall jag emellertid underrätta Er därom.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Bergman använder vacklande s respektive z i förnamnet, liksom i andra namn och beteckningar. Hans piktur är som i många andra fall svårtolkad.

[2] Avser romanen Hans Nåds testamente, som kom ut den 18/4 1910.

[3] Det åsyftade dramat är svåridentifierat, möjligen rör det sig om lustspelet Eva, som skrevs vid årsskiftet 1907–1908. Det finns dessutom flera opublicerade dramamanuskript från ungdomstiden, vilkas tillkomstperioder är svårbestämda, då upplysningar saknas både i Bergmans almanacka och i hans samtida korrespondens. Någon översättning till tyska ledde översändandet inte till.

Personer:

Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

Eva, drama (4)
Hans Nåds testamente, roman (42)
Savonarola. En munkhistoria berättad av Messer Guidantonio Vespucci, roman (19)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA