Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


123. Tor Bonnier

Roma, via Parioli 7 den 25/7 10.

Kära Tor!

Härmed har jag den äran att söka förmå Dig att utgifva från trycket en samling af mig hopskrifna noveller.[1] 

Tre äro förut tryckta. Jag har nämligen tänkt inleda samlingen med den i B.Ms[2] februarihäfte 09 införda ”Järnvägsresan”. Strängt taget är den väl knappast någon novell. Men som introduktion anser jag den vara synnerligen lämplig. De båda andra förut tryckta äro ”Bice”[3] och ”Den gröna likören”, för några år sedan intagen i en tillfällig skånsk publikation.

Samlingen skulle således komma att bestå af:

1) Järnvägsresan.

2) Grätel.

3) Bice.

4) Tre Systrar (med underafdelningarna: Mafalda och Linda)

5) Mannen från Abbruzzerna.

6) Den gröna likören.

7) Den falske Cristoforo.

Och denna i det stora hela verkligt ruffiga och bloddrypande samling, har jag tänkt gifva det oskyldiga namnet:

Män och Kvinnor.

Därvid hoppandes att reflexionerna måtte göra sig själfva.

Antalet skulle sålunda bli 7 eller 9, bådadera förträffliga tal. Särskildt nian tilltalar mig, när jag betänker, att jag är född på den nittonde dagen i den nionde månaden (kallad september af setem – 7!) samt att jag förnärvarande räknar tre gånger nio =[?] 27(!) lefnadsår. (27 hade ju kanske varit ännu lämpligare, men papperet är så dyrt här i landet.)

Alltså: omen accipio.[4] Och jag hoppas innerligt att Eder firma måtte göra detsamma med samlingen!

De båda ur B.M. behöfver jag väl inte skicka i manuskript? Återstående sänder jag samtidigt härmed som rek. manuskript.

Alltså med spänning och hälst med tacksamhet motseende vida[r]e meddelande –

Förnärvarande njuta vi af en relativt hög temperatur (högsta noterade gradtal i skuggan – plus 40 cel.) Jag för en gigantisk kamp mot den allt förödande torkan, därvid begagnande mig af de romerska kastellenas viner. Stina föredrar citronsaft, men jag skulle knappast tro, att det har samma verkan. En morgon- och afton-bris från Ostia samt ett halfannan meter långt badkar ger oss dessutom en lycklig illusion af hafvets vilda friskhet. Den här på orten sprittande lifliga djurvärlden håller oss vakna under en ganska stor del af dagen.

Om natten är det däremot svalt och lugnt och man sofver ostörd.

I sommar blir det ingen resa af. Men om min och Waldenströms[5] Gud, den stygge Mammon sådant tillåter, komma vi antagligen att längre fram göra en liten tur till hafvet, Capri, Pompei, Neapel. Om inte för annat så för att närmre studera den ganska egenartade napolitanska loppracen. Det lär vara en betydande olikhet –

Med många hälsningar till Er allesamman

Din

Hjalmar Bergman

Avskrift efter xeroxkopia av förkommet original.


[1] Novellsamlingen Amourer , som förelåg färdigtryckt i början av november 1910. Den fick ett tämligen negativt mottagande med undantag för John Landquists recension i Dagens Nyheter den 5/12 1910: ”Den bär en alltigenom originell prägel. Den skyr inte effekten, den effektfulla frasen. Den älskar den sammansatta och förtegna stämningen och den inträngande och överraskande själsskildringen.”

[2] Tidskriften Bonniers Månadshäften.

[3] ”Bice och Blåskägget” kom aldrig – som tänkt – att publiceras i Bonniers Månadshäften, varför novellen sannolikt inte tidigare  varit tryckt. Se brev 117 till Tor Bonnier den 7/4 1910, not 1.

[4] lat., jag mottar förebudet. I det här fallet: Jag ser det som ett lyckligt förebud.

[5] Paul Peter Waldenström (1838–1917), predikant och religiös samfundsledare. Det var inte ovanligt att inom vissa kretsar uppfatta ”frimicklare” som penninghungriga.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Landquist, John (22)
Waldenström, Paul Peter (2)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)
Bice och Blåskägget, novell (8)
Den falske Cristoforo, novell (1)
Den gröna likören, novell (2)
Grätel, novell (4)
Järnvägsresan, novell (3)
Mannen från Abruzzerna, novell (2)
Tre systrar, novell (1)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA