Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


138. Tor Bonnier

Roma, via Parioli 7

 den 7/12 10

Glorwyrdigste Exelents ō Broder!

Känner Du en sympatisk demoiselle vid namn Mizi Franzos?[1] Enligt egen uppgift har hon till tyskan öfversatt E. Key, P. Hallström m.fl. m.fl. samt innehar dessutom det mest otvetydiga tecken på konstnärlig förmåga som existerar – nämligen Litteris et Artibus.[2]

Nåväl, sagda Dame, som för länge sedan öfversatt "Familjen"[3] ō nu försöker få upp den på teatern i Düsseldorf, har i dag meddelat mig att hon förnärvarande är sysselsatt med öfversättningen såväl af "H.N.Testamente" som "Amourer". Nu vill jag fråga om Du – i den heliga reklamens tjänst och för att hjälpa en nödställd broder – skulle vilja ō kunna innästla en liten notis härom i den del af världspressen, som residerar i de Svears ō Lappars hufvudstad?

"Den kända öfversättarinnan etc."

Jag skall med nöje betala den hederlige murfvel, som denna notis insmuggla vill, ett belopp ingalunda öfverstigande en femma. (Hvilken fylla kan inte fås för en femma!!)

Kärälskelige broder tag detta under öfvervägande! Och gör, hvad Ditt samvete Dig bjuder. (Ja, jag hoppas att Du inte missförstår det där tvetydiga ordet!)

Hvad har Du gjort med Falck? [4] Klå upp honom, så ska jag gärna sitta af böterna. Men det ska vara på GustafAdoffstorg! [5]

Din

HjB

         Har Du haft tillfälle tala med Hedberg? [6]

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Marie Mizi Franzos, Bergmans tyskspråkiga översättare, bosatt i Wien.

[2]  Litteris et Artibus: lat., för litteratur och konst, medalj som utdelas av konungen för framstående litterära och konstnärliga förtjänster.

[3] Dramat Familjens renhet publicerat på Ljus förlag 1908 i en volym tillsammans med Det underbara leendet.

[4] Intima teaterns dåvarande chef August Falck. Beträffande förhandlingarna med denne om dramat Familjens renhet se brev 136 till Tor Bonnier den 27/11 1910, not 1, samt brev 137 till Augusta Lindberg samma dag,

not 2.

[5] Bergman skriver Adoffstorg. Syftar på ett på sin tid omtalat uppträde på Gustaf Adolfs torg, då hovsångaren och reservofficeren John Forsell (1868–1941) offentligen givit musikkritikern och kompositören Wilhelm Peterson-Berger (1867–1942) en örfil som en utmaning (till duell?). Detta som hämnd för dennes många gånger nedgörande recensioner av Kungliga Operans olika uppsättningar och artister.

[6] Dramatenchefen Tor Hedberg. Tor Bonnier hade lovat att göra en framstöt hos denne – som han kände väl – för att söka få skådespelet Familjens renhet uppfört på Nationalscenen, vilket dock inte lyckades. Se brev 136 till Tor Bonnier den 27/11 1910, not 2.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Falck, August (5)
Forsell, John (2)
Franzos, Marie Mizi (66)
Hallström, Per (11)
Hedberg, Tor (36)
Key, Ellen (32)
Lindberg, Augusta (97)
Peterson-Berger, Wilhelm (1)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)
Det underbara leendet, drama (8)
Familjens renhet, drama (27)
Hans Nåds testamente, roman (42)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA