Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


154. Marie Mizi Franzos

Zürich, Gladbachstrasse 47

 den 26/7 XI

Kära Fröken Mizi Franzos!

Jag tackar Er så hjärtligt för två bref ō 1 telegram! Som vi ha +36°[1] celsius i skuggan gör jag nog bäst i att besvara det sista brefvets frågor först – medan jag ännu har några krafter ō till äfventyrs en smula förstånd i behåll.

I fråga om bestämmandet af honorarets storlek etc.[2] ger jag Er naturligtvis fullständigt fria händer.

Beträffande förhandsrätt till kommande arbeten är det i Sverige så, att om en förläggare köper ett arbete medföljer, om icke annat stipuleras, äfven förhandsrätt till nästkommande. Men skulle förläggaren i sinom tid refusera detta, upphör all förhandsrätt. Är det denna slags förhandsrätt, så är jag ju gärna med på det. I annat fall undrar jag om det inte för bådas vår del vore klokast att fundera en smula. Eller hvad säger Ni själf? Antag att ett senare arbete blefve af R&L refuseradt och att Ni i stället lyckades placera det hos annan förläggare, som naturligtvis i sin tur skulle fordra förhandsrätt. Det blefve, finner jag, ett helt älende för oss!

Jag skall nu söka åstadkomma ”Dokumentet”.[3] Efter alla konstens regler. Skulle där insmyga sig något fel, så är det de 36s fel!

Hur har Ni det själf? Är det inte doktor Lahmann,[4] som häller vatten öfver folk ideligen? Det måste vara ljufligt i denna infernaliska sommarhetta. I Schweiz ha de inte haft en sådan sommar på öfver femtio år. Och vi, som sökte svalka – och arbetsro. 36° och öfver mitt hufvud har jag 10 (tio) sydamerikanskor, som spela piano och piccolaflöjt och horn och bastuba och ytterligare ett instrument, som min hustru säger är ett lindebarn men som mycket väl kunde vara en sinnessjuk katt. Därför måste Ni förlåta mig åtskilligt – bland annat, att jag besvärade Er med telegram.[5] Naturligtvis borde vi fara härifrån, men jag har betalt hyran i förskott. Så dum kan en människa vara. – Hur länge stannar Ni i Tyskland och hvart tar Ni sedan vägen? Min hustru sänder Er och Er fru Mor de hjärtligaste hälsningar och likaså gör Er tillgifne

Hjalmar Bergman

Hör nu, de tänka väl inte ge ut bara 1/3 af Testamentet? Detta plumpa och tarfliga uttryck ”etwa ein Drittel”[6] har sårat mig förfärligt. Dock ej dödligt.

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Gradtalet är understruket med fyra streck.

[2] Gäller förhandlingarna med Rütten & Loenings förlag om honoraret för publiceringen av översättningarna av Hans Nåds testamente och Amourer. Se brev 152 till Mizi Franzos den 2/7 1911, not 1.

[3] Texten till avtalet, dagtecknat Zürich den 26 juli 1911, lyder: ”Sedan Fröken Marie Franzos till tyska språket öfversatt mina båda arbeten ´Hans Nåds Testamente´ och ´Amourer´, öfverlämnar jag härmed till Fröken Franzos fullmakt att vid försäljningen af sagda öfversättningar min talan föra, godkännande de åtgärder Fröken Franzos för min räkning i detta hänseende kan komma att vidtaga samt iklädande mig de förbindelser, som på grund af sagda åtgärder och enligt gällande lag kunna åläggas mig.”

[4] Doktor Heinrich Lahmann. Se brev 152 till Mizi Franzos den 2/7 1911, not 5.

[5] Telegrammet tycks vara förkommet.

[6] ty., ungefär en tredjedel. Tanken på att i den tyska översättningen förkorta Hans Nåds testamente hade tydligen övervägts.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Franzos, Marie Mizi (66)
Lahmann, Heinrich (4)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)
Hans Nåds testamente, roman (42)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA